ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juicer

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juicer-, *juicer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juicer[SL] เมาหัวราน้ำ, See also: เมามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juicer(จู'เซอะ) n. เครื่องคั้นผลไม้หรือผัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juicersเครื่องคั้นน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gary ellis' mom bought a new juicer...แม่ของแกรี่ อีลิล เขาซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาใหม่ The Story of Us (1999)
"breaking my juicer.เครื่องปั่นพังหมด Vitamin D (2009)
This isn't like the juicer. We're following through.นี่ไม่เหมือนตอนทำน้ำปั่นนะ เราจะผ่านมันไปได้ Back to School (2010)
A juicer.มีเครื่องคั้นน้ำผลไม้ด้วย Deadline (2011)
Juicer. Juicer's awesome.เครื่องคั้นน้ำผลไม้ สุดยอดเครื่องคั้นน้ำผลไม้ Deadline (2011)
Did you notice how Megan's juicer takes up all the small appliance space?เธอสังเกตไหมว่า น้ำผลไม้ของยัยเมแกน กินที่ชั้นนี้ไปหมดทั้งชั้นเลย I Know What You Did Last Summer (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジューサー[, ju-sa-] (n) juicer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juicer
   n 1: a person who drinks alcoholic beverages (especially to
      excess) [syn: {drinker}, {imbiber}, {toper}, {juicer}]
      [ant: {abstainer}, {abstinent}, {nondrinker}]
   2: a squeezer with a conical ridged center that is used for
     squeezing juice from citrus fruit [syn: {reamer}, {juicer},
     {juice reamer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top