ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jugglery

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jugglery-, *jugglery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jugglery[N] การเล่นกล, See also: การเล่นโยนรับของหลายชิ้นด้วยมือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling   FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle   FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaukelei {f} | Gaukeleien {pl}jugglery | juggleries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jugglery
   n 1: artful trickery designed to achieve an end; "the senator's
      tax program was mere jugglery"
   2: the performance of a juggler

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top