ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juggle

JH AH1 G AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juggle-, *juggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggle(vt) จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
juggle(vt) ตบตา, See also: ใช้อุบายหลอกลวง, Syn. manipulate, alter manoeuvre
juggle(vt) โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่
juggler(n) ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือ, See also: นักเล่นกล, Syn. entertainer
jugglery(n) การเล่นกล, See also: การเล่นโยนรับของหลายชิ้นด้วยมือ
juggle with(phrv) เล่นโยนสิ่งของ (หนึ่งหรือมากกว่า) สลับกัน2มือ, See also: เล่นกล
juggle with(phrv) จัดการเพื่อตบตาหรือหลอกลวง, See also: จัดการบางสิ่งเพื่อโกง
juggle about(phrv) สลับหรือย้ายที่
juggle around(phrv) สลับหรือย้ายที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception, manipulate
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา

English-Thai: Nontri Dictionary
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล(n) jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai Definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล(n) jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai Definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
เล่นกล(v) play tricks, See also: juggle, conjure, play magic, Example: ชายคนนั้นจะมาเล่นกลง่ายๆ ให้เด็กๆ ดูที่หัวมุมถนนเป็นประจำ, Thai Definition: เล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[kon] (n) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling  FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
เล่นคำ[len kham] (v, exp) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric  FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
เล่นกล[lenkon] (x) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic  FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [m] ; illusion [f]
นักแสดงกล[naksadaēng kon] (n) EN: magician ; conjurer ; juggler  FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
แสดงกล[sadaēng kon] (v, exp) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle  FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGLE JH AH1 G AH0 L
JUGGLED JH AH1 G AH0 L D
JUGGLER JH AH1 G AH0 L ER0
JUGGLER JH AH1 G L ER0
JUGGLES JH AH1 G AH0 L Z
JUGGLERS JH AH1 G AH0 L ER0 Z
JUGGLERS JH AH1 G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggle (v) ʤˈʌgl (jh uh1 g l)
juggled (v) ʤˈʌgld (jh uh1 g l d)
juggler (n) ʤˈʌglər (jh uh1 g l @ r)
juggles (v) ʤˈʌglz (jh uh1 g l z)
jugglers (n) ʤˈʌgləz (jh uh1 g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャグラー[jagura-] (n) juggler [Add to Longdo]
ジャッグル[jagguru] (n,vs) juggle [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
手品師[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggle
   n 1: the act of rearranging things to give a misleading
      impression [syn: {juggle}, {juggling}]
   2: throwing and catching several objects simultaneously [syn:
     {juggle}, {juggling}]
   v 1: influence by slyness [syn: {juggle}, {beguile}, {hoodwink}]
   2: manipulate by or as if by moving around components; "juggle
     an account so as to hide a deficit"
   3: deal with simultaneously; "She had to juggle her job and her
     children"
   4: throw, catch, and keep in the air several things
     simultaneously
   5: hold with difficulty and balance insecurely; "the player
     juggled the ball"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top