ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juggernaut

JH AH1 G ER0 N AO2 T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juggernaut-, *juggernaut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggernaut[N] รถบรรทุกขนาดใหญ่, Syn. large lorry, large truck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Juggernaut.- คุณจะช่วยผมออกไปมั้ย ฉันต้องไปฉี่ X-Men: The Last Stand (2006)
I'm the Juggernaut, bitch.นายเป็นคนคิดค้นการเยียวยาใช่มั้ย X-Men: The Last Stand (2006)
Maybe we should take... the Road Juggernaut 8000.เราควรจะใช้... . the Road Juggernaut 8000. Then I Really Got Scared (2011)
- Juggernaut.- จักเกอร์น็อท For a Few Paintballs More (2011)
- Juggernaut.- จักเกอร์น็อท For a Few Paintballs More (2011)
Pierce Hawthorne has transformed himself into an unstoppably plush juggernaut.เพียร์ซ ฮอว์ธอร์นได้เปลี่ยนตัวเอง เป็นจักเกอร์น็อทผ้าพลัฌ ที่ไม่มีใครมาหยุดได้ Pillows and Blankets (2012)
I mean, their lead vocalist, Frida Romero, is a tiny juggernaut of talent.ครูหมายถึงนักร้องนำของพวกเขา ฟริด้า โรมีโร ที่มีพรสวรรค์อย่างโคตรๆเลย All or Nothing (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGERNAUT    JH AH1 G ER0 N AO2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggernaut    (n) ʤˈʌgənɔːt (jh uh1 g @ n oo t)
juggernauts    (n) ʤˈʌgənɔːts (jh uh1 g @ n oo t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggernaut
   n 1: a massive inexorable force that seems to crush everything
      in its way [syn: {juggernaut}, {steamroller}]
   2: an avatar of Vishnu [syn: {Jagannath}, {Jagannatha},
     {Jagganath}, {Juggernaut}]
   3: a crude idol of Krishna

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top