ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judo

JH UW1 D OW2   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judo-, *judo*
Possible hiragana form: じゅど
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judo[N] กีฬายูโด, See also: ยูโด
judoist[N] นักกีฬายูโด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judo(จู'โด) n. ยูโด,กีฬายูโด. adj. เกี่ยวกับยูโด.
judoka(จู'โดคะ) n. ผู้แข่งขันในกีฬายูโด,ผู้เชียวชาญยูโด pl. judokas,judoka

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judoยูโด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Taro Ochiai, from Tochigi Prefecture. My sport was judo.ผมชื่อ ทาโร่ โอชิอิ, จากอำเภอ โตชิกิ กีฬาของผมคือยูโด April Story (1998)
He's a master in judo, aikido and fencing!เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยูโด อาคิโด แล้วก็ฟันดาบด้วยนะครับ Crazy First Love (2003)
You know Young-gu from the Judo club?เธอรู้จัก ยองกุ จากยูโดคลับไหม My Girl and I (2005)
Miyazaki's fighting style incorporates karate and judo.มิยาซากิต่อยสไตร์คาราเต้ผสมยูโด Super Rookie (2005)
I think he fought once with the school's Judo team.ฉันคิดว่า เขาเคยลงแข่งครั้งหนึ่งกับทีมโรงเรียน จูโด้ Gangster High (2006)
Shoji Tsutsumoto, was a judo champion.ซึซึโมโต้ โชจิ,เคยเป็นแชมป์ยูโด Crows Zero (2007)
So your relationship, you'd say, was more like"You, hey, get that bad guy,"or"Nice judo-chop"or" How about them Redskins?" Or something like that."เฮ้ ไปจัดการคนเลวกันเถอะ สับยูโดได้สวย ทีมเร้ดสกินส์เป็นไงบ้าง" - ประมาณนั้นสินะ Chuck Versus the Wookiee (2007)
He's the former high school judo championเค้าเคยเป็นแชมป์ยูโดของไฮสคูล Attack on the Pin-Up Boys (2007)
He beat his opponent in just 1 second He's Neul Paran High's star judo playerเค้าล้มคู่ต่อสู้เพียงแค่ 1 วินาที เค้าเป็นนักยูโดของโรงเรียนมัธยมนึลพารัน Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Captain, use that judo move on me, too. People were more interested in who'd be the next victim.กัปตันสอนยูโดให้ผมด้วย ผู้คนกำลังสนใจว่าใครจะเป็นเหยื่อนรายต่อไป Attack on the Pin-Up Boys (2007)
But you switched to judo because you couldn't count down to 1 in English.แต่ว่านายเปลี่ยนมาเป็นยูโด เพราะว่า นายนับเลขภาษาอังกฤษไม่ได้ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
You want to learn how to break dance? No, no, no. You should learn Judo.- พวกเธออยากเรียนเต้นเบรคแดนซ์มั้ย ไม่ ๆๆ พวกเธอน่าจะเรียนยูโดมากกว่า Attack on the Pin-Up Boys (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judoIn judo technique is more important than strength.
judoWith his muscular constitution he passes for a judoist.
judoTeach judo to me.
judoI'm practising judo.
judoJudo is not only good for young people's health but also very useful in forming their personalities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูโด[n.] (yūdō) EN: judo   FR: judo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDO    JH UW1 D OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judo    (n) ʤˈuːdou (jh uu1 d ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本背負い[いっぽんぜおい, ipponzeoi] (n) one-armed shoulder throw (judo or sumo) [Add to Longdo]
演武[えんぶ, enbu] (n) military exercises; fencing and judo [Add to Longdo]
押さえ込み;抑え込み[おさえこみ, osaekomi] (n) holding down (esp. in judo); holding technique; pinning down; immobilizing; bringing under control [Add to Longdo]
横四方固め[よこしほうがため, yokoshihougatame] (n) {MA} yoko-shiho-gatame (judo hold in which the opponent's shoulders and hips are pinned) [Add to Longdo]
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo) [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (n) (1) living; life; (2) (See 活を入れる・1) judo art of resuscitation [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
関節技[かんせつわざ, kansetsuwaza] (n) locking technique in judo [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受動[じゅどう, judou] passive (a-no) [Add to Longdo]
受動局[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station [Add to Longdo]
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
柔道[じゅうどう, juudou] Judo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judo
   n 1: a sport adapted from jujitsu (using principles of not
      resisting) and similar to wrestling; developed in Japan

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 judo
 
 1. judo.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top