ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judicious

JH UW0 D IH1 SH AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judicious-, *judicious*, judiciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judicious[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judicious(จูดิช'เชิส) adj. รอบคอบ,สุขุม,มีเหตุมีผล,ฉลาด,เหมาะสม,สมควร., See also: judiciousness n. ดูjudicious -S.prudent ###A. silly
injudicious(อินจุดิช'เชิส) adj. ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม., See also: injudiciousness n., Syn. unwise

English-Thai: Nontri Dictionary
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
injudicious(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม,ไม่รอบคอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A most judicious compromise!ประนีประนอมรอบคอบมากที่สุด! Empty Hands (2012)
Tell your people to be judicious with the door kicking.แบบนั้นใกล้เคียงกฎอัยการศึกเลย สั่งคนของคุณอย่าพังประตูก็แล้วกัน Patriots Day (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุขุม[N] prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDICIOUS    JH UW0 D IH1 SH AH0 S
JUDICIOUSLY    JH UW0 D IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judicious    (j) ʤˈuːdˈɪʃəs (jh uu1 d i1 sh @ s)
judiciously    (a) ʤˈuːdˈɪʃəsliː (jh uu1 d i1 sh @ s l ii)
judiciousness    (n) ʤˈuːdˈɪʃəsnəs (jh uu1 d i1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, / ] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation, #45,385 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judicious
   adj 1: marked by the exercise of good judgment or common sense
       in practical matters; "judicious use of one's money"; "a
       wise decision" [syn: {judicious}, {wise}, {heady}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top