ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judiciary

JH UW0 D IH1 SH IY0 EH2 R IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judiciary-, *judiciary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judiciary[N] การพิจารณาคดีตามกฎหมาย
judiciary[ADJ] เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
judiciary[N] คณะตุลาการ, See also: คณะผู้พิพากษา
judiciary[N] ระบบศาลยุติธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย,ศาลยุติธรรม,ระบบศาล,การะทรวงยุติธรรม,ผู้พิพากษาทั้ง,หลาย, Syn. legal,discerning

English-Thai: Nontri Dictionary
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judiciaryฝ่ายตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judiciaryฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
ฝ่ายตุลาการ[n. exp.] (fāi tulākān) EN: judiciary   
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม[n. exp.] (phrathammanūn sān yuttitham) EN: law on court oranization ; basic law on the judiciary   
ผู้พิพากษาในระบบศาล[n. exp.] (phūphiphāksā nai rabop sān) EN: judiciary   
ระบบศาล[n. exp.] (rabop sān) EN: judiciary   
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judicial service ; justice ; judiciary   FR: système judiciaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDICIARY    JH UW0 D IH1 SH IY0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judiciary    (n) ʤˈuːdˈɪʃəriː (jh uu1 d i1 sh @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
司直[しちょく, shichoku] (n) judge; judiciary; administration of justice; judicial authorities [Add to Longdo]
判事[はんじ, hanji] (n) judge; judiciary; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judiciary
   n 1: persons who administer justice [syn: {judiciary}, {bench}]
   2: the system of law courts that administer justice and
     constitute the judicial branch of government [syn:
     {judiciary}, {judicature}, {judicatory}, {judicial system}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top