ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judicature

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judicature-, *judicature*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judicatureองค์การฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริหารงานตุลาการ[n. exp.] (kān børihān ngān tulākān) EN: judicature   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judicature    (n) ʤˈuːdɪkətʃər (jh uu1 d i k @ ch @ r)
judicatures    (n) ʤˈuːdɪkətʃəz (jh uu1 d i k @ ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
最高法院[さいこうほういん, saikouhouin] (n) Supreme Court of Judicature (Scotland); High Court (England); Parlement (France) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judicature
   n 1: an assembly (including one or more judges) to conduct
      judicial business [syn: {court}, {tribunal}, {judicature}]
   2: the system of law courts that administer justice and
     constitute the judicial branch of government [syn:
     {judiciary}, {judicature}, {judicatory}, {judicial system}]
   3: the act of meting out justice according to the law [syn:
     {administration}, {judicature}]
   4: the position of judge [syn: {judgeship}, {judicature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top