ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judgment

JH AH1 JH M AH0 N T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judgment-, *judgment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judgment[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. judgement, discretion, determination
judgment[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. judgement, appraisal, estimate
judgment[N] การพิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. judgement, verdict, ruling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
last judgmentวันโลกาวินาศ,วันล้างโลก,วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize,Last Inquest

English-Thai: Nontri Dictionary
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judgment๑. คำพิพากษา, คำตัดสิน, คำวินิจฉัย๒. พินิศจัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgmentคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment by confessionหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู cognovit actionem และ confession of judgment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment creditorเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment debtหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment debtorลูกหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment executionการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment in defaultคำพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment in personamคำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment in remคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Judgment of Qualityการตัดสินคุณค่า [การแพทย์]
Judgment, Clinicalการตัดสินใจจากลักษณะทางคลินิค [การแพทย์]
Judgment, Practicalการตัดสินใจในเชิงปฎิบัติการ [การแพทย์]
Judgmentsคำพิพากษาศาล [TU Subject Heading]
Judgments by defaultการพิจารณาโดยขาดนัด [TU Subject Heading]
Judgments, Criminalคำพิพากษาศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]
Judgments, Foreignคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Do you have faith in my judgment?- Do you have faith in my judgmentThe Godfather (1972)
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า Blazing Saddles (1974)
-"Will there--" -"Will there be a judgment day for man?"- จะมี... - วันที่มนุษย์ถูกลงโทษจากพระเจ้ามั้ย Oh, God! (1977)
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
It's being called Judgment Day by...'มีคนบอกว่า มันคือวันพิพากษา.. ' Night of the Living Dead (1990)
They're all so sanctimonious so judgmental.พวกเขาน่านับถือ ...ตัดสินง่าย Basic Instinct (1992)
"as you will answer at the dreadful day of judgment,"ตามที่เจ้าจะตอบ ในวันพิพากษา Wuthering Heights (1992)
Judgment Day is here!วันพิพากษามาถึงแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
I'm not making any judgment about you.แค่รู้ว่าอีกไม่นานเราคง... Schindler's List (1993)
That would be a judgment call.นั่น คือ นั่นคงต้องตัดสินใจเอง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Old Smokehouse come down on him like Judgment Day!เจ้าแก่สโม้คเฮ้าส์เดินออกมา แล้วทำท่าเหมือนกับวันตัดสิน! The Education of Little Tree (1997)
Carbon dioxide can produce hallucinations, impair judgment.-คาร์บอนไดออกไซด์สร้างภาพหลอนได้ Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgmentJudgment requires impartiality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุลพินิจ[N] discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap khamphiphāksā) EN: reversal of judgement = reversal of judgment (Am.)   
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāksā khadī) EN: judgement = judgment (Am.)   
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khamphiphāksā kīokap sap) EN: judgement in rem = judgment in rem (Am.)   
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāksā kīokap bukkhon) EN: judgement in personam = judgment in personam (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGMENT    JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGMENTS    JH AH1 JH M AH0 N T S
JUDGMENTAL    JH AH0 JH M EH1 N T AH0 L
JUDGMENTAL    JH AH0 JH M EH1 N AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, ] judgment; act as referee; referee; umpire; judge, #4,138 [Add to Longdo]
审判席[shěn pàn xí, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] judgment seat [Add to Longdo]
审判栏[shěn pàn lán, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄌㄢˊ, / ] judgment bar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment [Add to Longdo]
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judgment
   n 1: an opinion formed by judging something; "he was reluctant
      to make his judgment known"; "she changed her mind" [syn:
      {judgment}, {judgement}, {mind}]
   2: the act of judging or assessing a person or situation or
     event; "they criticized my judgment of the contestants" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {assessment}]
   3: (law) the determination by a court of competent jurisdiction
     on matters submitted to it [syn: {judgment}, {judgement},
     {judicial decision}]
   4: the cognitive process of reaching a decision or drawing
     conclusions [syn: {judgment}, {judgement}, {judging}]
   5: the legal document stating the reasons for a judicial
     decision; "opinions are usually written by a single judge"
     [syn: {opinion}, {legal opinion}, {judgment}, {judgement}]
   6: the capacity to assess situations or circumstances shrewdly
     and to draw sound conclusions [syn: {judgment}, {judgement},
     {sound judgment}, {sound judgement}, {perspicacity}]
   7: the mental ability to understand and discriminate between
     relations [syn: {sagacity}, {sagaciousness}, {judgment},
     {judgement}, {discernment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top