ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judgement

JH AH1 JH M AH0 N T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judgement-, *judgement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judgement[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination
judgement[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. opinion, appraisal, estimate
judgement[N] พิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. verdict, ruling, decree
Judgement Day[N] วันสิ้นสุดของโลก, See also: วาระสุดท้ายของโลก, Syn. the Day of Judgement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgement, aesthetic; judgment, aestheticการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgement; judgmentพินิศจัย, การตัดสิน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother's judgement left something to be desired.การตัดสินใจของแม่เหลือไว้แต่ความปรารถนา Don Juan DeMarco (1994)
It's judgement day.วันพิพากษามาถึงแล้ว The Man in the Iron Mask (1998)
OK, I don't want you to snap to some judgement.ดูแล้วอย่าว่าชั้นนะยะ Latter Days (2003)
But I'm afraid this was a calamitous lapse of judgement.แต่ฉันอาจคิดผิด พาชีวิตเราล่มจมก็ได้ Around the World in 80 Days (2004)
'... no official comment but religious groups are calling it Judgement Day.'... ถึงจะยังไม่มีแถลงเป็นทางการ แต่กลุ่มทางศาสนา ก็เชื่อว่านี่คือวันสิ้นโลก และ... Shaun of the Dead (2004)
Aren't you afraid of God's judgement?คุณไม่กลัวพระเจ้า จะลงโทษบ้างหรือไง Love So Divine (2004)
I have fought against judgement, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank.ผมพยายามใช้เหตุผล และความคาดหวังของครอบครัว ชาติกำเนิดของคุณที่ตํ่ากว่า ศักดิ์ศรีของผม Pride & Prejudice (2005)
I might enquire why you told me you liked me against your better judgement?ดิฉันก็ขอถามว่า ทำไมคุณถึงบอกว่าชอบดิฉัน ทั้งๆ ที่เป็นการฝืนใจ Pride & Prejudice (2005)
Please trust in my judgement and decision.โปรดเชื่อใจในการตัดสินใจของข้า Episode #1.41 (2006)
Your judgement is correct but we cannot be sure of it.การตัดสินใจของท่านถูกต้องแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้ Episode #1.41 (2006)
Kira's judgement is autocratic.การตัดสินของคิระ ถือว่า เด็ดขาด เค้าเป็นคนกำจัดอาชญากร Death Note: The Last Name (2006)
Clouds your judgement.""มันจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาด" The Dark Defender (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgementGreed seems to have blinded his good judgement.
judgementHe erred in his judgement.
judgementHe has good judgement for his age.
judgementHe is accurate in his judgement.
judgementHe lacks judgement.
judgementHer calm judgement ensured us from accidents.
judgementI bow to your superior judgement.
judgementI concluded his judgement was right.
judgementI defer to your judgement.
judgementI have a strong conviction that our judgement was right.
judgementI leave the matter to your judgement.
judgementI think you fall well within 'cute girl'. You'd easily go and pass in his judgement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำตัดสิน[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา, Example: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา
คำวินิจฉัย[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา, Example: ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ, Count unit: ข้อ
คำพิพากษา[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โลกาวินาศ[ADJ] doomsday, See also: judgement day, Syn. โลกาพินาศ, Ant. อธิบดี, Example: วันโลกาวินาศมาถึงโลกจะถูกทำลายหมด จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่, Thai definition: สูญสิ้นความเจริญ สวัสดิมงคล
วิจารณญาณ[N] judgement, See also: discretion, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจและรับผิดชอบ ในกรณีที่สมควร, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Notes: (บาลี)
วิจารณญาณ[N] judgement, See also: discretion, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจและรับผิดชอบ ในกรณีที่สมควร, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap khamphiphāksā) EN: reversal of judgement = reversal of judgment (Am.)   
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāksā klap) EN: reversal of judgement = reversal of judement (Am.)   
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāksā nai karanī jamloēi khāt nat phijāranā) EN: judgement by default   
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāksā khadī) EN: judgement = judgment (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGEMENT    JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGEMENTS    JH AH1 JH M AH0 N T S
JUDGEMENTAL    JH AH0 JH M EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judgement    (n) ʤˈʌʤmənt (jh uh1 jh m @ n t)
judgements    (n) ʤˈʌʤmənts (jh uh1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment [Add to Longdo]
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement) [Add to Longdo]
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judgement
   n 1: the legal document stating the reasons for a judicial
      decision; "opinions are usually written by a single judge"
      [syn: {opinion}, {legal opinion}, {judgment}, {judgement}]
   2: an opinion formed by judging something; "he was reluctant to
     make his judgment known"; "she changed her mind" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {mind}]
   3: the cognitive process of reaching a decision or drawing
     conclusions [syn: {judgment}, {judgement}, {judging}]
   4: the mental ability to understand and discriminate between
     relations [syn: {sagacity}, {sagaciousness}, {judgment},
     {judgement}, {discernment}]
   5: the capacity to assess situations or circumstances shrewdly
     and to draw sound conclusions [syn: {judgment}, {judgement},
     {sound judgment}, {sound judgement}, {perspicacity}]
   6: (law) the determination by a court of competent jurisdiction
     on matters submitted to it [syn: {judgment}, {judgement},
     {judicial decision}]
   7: the act of judging or assessing a person or situation or
     event; "they criticized my judgment of the contestants" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {assessment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top