ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judge by

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judge by-, *judge by*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judge by[PHRV] ตัดสินจาก, See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must judge by this.คุณต้องตัดสินโดยนี้. \ NA ช่างทาสีมีชื่อเสียง... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But God doesn't judge by your standards.แต่พระเจ้าไม่ได้ตัดสินตามหลักเกณฑ์ของลูก Fireproof (2008)
Professor by day, pageant judge by other day.กรรมการประกวดแข่งขันอีกวันนึง My Brother's Keeper (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judge byDon't judge by appearances.
judge byNever judge by appearance.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top