ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judg

   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judg-, *judg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judge[VT] คาดคะเน, See also: ประมาณ, กะ, Syn. estimate, assess, evaluate
judge[VT] ตัดสิน, See also: พิจารณา, ลงความเห็น, Syn. consider, reckon
judge[VT] ตัดสินความ, See also: พิจารณาคดี, Syn. arbitrate, decide
judge[N] ผู้ตัดสิน (กีฬา), See also: กรรมการผู้ตัดสิน, Syn. referee, umpire
judge[N] ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Syn. arbiter, justice, magistrate
judge by[PHRV] ตัดสินจาก, See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก
judgment[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. judgement, discretion, determination
judgment[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. judgement, appraisal, estimate
judgment[N] การพิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. judgement, verdict, ruling
judgement[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judg(e) ment Day n. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
ill-judged(อิล'จัดจฺดฺ') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ฉลาด,ซึ่งวินิจฉัยผิดพลาด, Syn. injudicious
last judgmentวันโลกาวินาศ,วันล้างโลก,วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize,Last Inquest
prejudge(พรีจัดจฺ') vt. ตัดสินก่อน,วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า., See also: prejudger n. prejudgment n. prejudgement n.
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี,ตัดสินใจได้ถูกต้อง,เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
judge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,พิจารณา,วิจารณ์,ลงความเห็น
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
misjudge(vt) พิจารณาผิด,ตัดสินใจผิด,วินิจฉัยผิด
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,วินิจฉัยล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judge๑. วินิจฉัย๒. ผู้พิพากษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgeผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judge Advocate General๑. เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารบก๒. เจ้ากรมพระธรรมนูญ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate-Generalเจ้ากรมพระธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge pro temporeผู้พิพากษาชั่วคราว, สำรองผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge traineeผู้ช่วยผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge's minutes; judge's notesรายงานการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]
Judgingการตัดสิน [TU Subject Heading]
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Judgment of Qualityการตัดสินคุณค่า [การแพทย์]
Judgment, Clinicalการตัดสินใจจากลักษณะทางคลินิค [การแพทย์]
Judgment, Practicalการตัดสินใจในเชิงปฎิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ Rebecca (1940)
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)
You can't judge that.คุณไม่สามารถตัดสินว่า 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
I say we take it in to the judge.I say we take it in to the judge. 12 Angry Men (1957)
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค The Godfather (1972)
-Are you a dance judge or something?- คุณเป็นผู้พิพากษาเต้นหรืออะไร? The Godfather (1972)
Also some of the judges. They've all sent gifts.ยังมีบางส่วนของผู้พิพากษา พวกเขาได้ของขวัญที่ส่งไปทั้งหมด The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
He had all the judges and politicians in his pocket.He had all the judges and politicians in his pocket. The Godfather (1972)
If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them. The Godfather (1972)
-Do you have faith in my judgment?- Do you have faith in my judgment? The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgWill the judge fine him heavily?
judgOne is often judged by the company one keeps.
judgIt was a manifest error of judgement.
judgThe presiding judge was touched by pity for the accused.
judgI make a point of judging a man by his personality.
judgDon't judge others by yourself.
judgOne is judged by one's speech first of all.
judgThe judge decided against the plaintiff.
judgThe court judged him guilty.
judgThe criminal begged the judge for mercy.
judgIt was wrong to try to judge happiness in terms of worldly success.
judgThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุลพินิจ[N] discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร
ตัดสินคดี[V] judge a case, Example: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด, Thai definition: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ผู้ชี้ขาด[N] judge, Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย, Example: โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร
ผู้ตัดสินคดี[N] judge, Syn. ผู้พิพากษา, Example: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คำตัดสิน[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา, Example: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา
คำวินิจฉัย[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา, Example: ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ, Count unit: ข้อ
คำพิพากษา[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
ผู้พิพากษา[N] judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตัดสินคดี
พินิศจัย[V] judge, See also: decide, Syn. วินิจฉัย, Thai definition: ตัดสินเด็ดขาด, ชี้ขาดลงไป
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter   FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān tatsin) EN: umpire ; referee ; judge   FR: juge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGE    JH AH1 JH
JUDGED    JH AH1 JH D
JUDGES    JH AH1 JH AH0 Z
JUDGES'    JH AH1 JH AH0 Z
JUDGING    JH AH1 JH IH0 NG
JUDGE'S    JH AH1 JH AH0 Z
JUDGMENT    JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGEMENT    JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGESHIP    JH AH1 JH SH IH2 P
JUDGMENTS    JH AH1 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judge    (v) ʤˈʌʤ (jh uh1 jh)
judged    (v) ʤˈʌʤd (jh uh1 jh d)
judges    (v) ʤˈʌʤɪz (jh uh1 jh i z)
judging    (v) ʤˈʌʤɪŋ (jh uh1 jh i ng)
judgement    (n) ʤˈʌʤmənt (jh uh1 jh m @ n t)
judgements    (n) ʤˈʌʤmənts (jh uh1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, ] judgment; act as referee; referee; umpire; judge, #4,138 [Add to Longdo]
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] judge; decide; judgment; determination, #9,481 [Add to Longdo]
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, ] judge's desk; complex legal case, #52,683 [Add to Longdo]
审判者[shěn pàn zhě, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] judge, #109,049 [Add to Longdo]
审判席[shěn pàn xí, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] judgment seat [Add to Longdo]
审判栏[shěn pàn lán, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄌㄢˊ, / ] judgment bar [Add to Longdo]
裁判官[cái pàn guān, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] judge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top