ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judaism

JH UW1 D EY0 IH2 Z AH0 M   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judaism-, *judaism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Judaism[N] ศาสนาของยิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judaism(จู'ดะอิสซึม) n. ศาสนายิว., See also: judaist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Judaism(n) ลัทธิยิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judaismศาสนายูดาย [TU Subject Heading]
Judaism and psychologyศาสนายูดายกับจิตวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got news for you. We just converted to judaism.ฉันมีข่าวมาบอก ตอนนี้เราเป็นยิวแล้ว Mirror, Mirror (2008)
It reminds me of this part of Judaism that I really like.มันทำให้ผมนึกถึงบทสวดของชาวยิวท่อนนึงที่ผมชอบมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I'm just gonna go check out Judaism because...หนูจะต้องไปเช็คดู ศาสนายิว เพราะว่า... Easy A (2010)
Judaism, son.บุตรของชาวยิว The 23rd (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judaismOutside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDAISM    JH UW1 D EY0 IH2 Z AH0 M
JUDAISM    JH UW1 D IY0 IH2 Z AH0 M
JUDAISM'S    JH UW1 D EY0 IH2 Z AH0 M Z
JUDAISM'S    JH UW1 D IY0 IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Judaism    (n) ʤˈuːdɛɪɪzəm (jh uu1 d ei i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹太教[Yóu tài jiào, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Judaism, #57,634 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユダヤ教[ユダヤきょう, yudaya kyou] (n) Judaism; (P) [Add to Longdo]
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Judaism
   n 1: Jews collectively who practice a religion based on the
      Torah and the Talmud [syn: {Judaism}, {Hebraism}, {Jewish
      religion}]
   2: the monotheistic religion of the Jews having its spiritual
     and ethical principles embodied chiefly in the Torah and in
     the Talmud

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top