ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubly

   
190 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubly-, *jubly*, jub
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jubly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jubly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilee[N] งานฉลองครบรอบ 25 ปี หรือ 50 ปี, Syn. festivity, celebration
jublies[SL] หน้าอก
jubilant[ADJ] ปีติยินดี, See also: ดีอกดีใจ, ยินดีปรีดา, ปลาบปลื้ม, ร่าเริง, Syn. exultant, triumphant, exuberant, Ant. sad, cheerless
jubilate[VI] รู้สึกปิติยินดี, See also: รู้สึกปลื้มปีติ, ร่าเริง, Syn. rejoice, exult, Ant. grieve, mourn
jubilation[N] ความปลื้มปีติ, See also: ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความยินดีปรีดา, Syn. celebration, elation, joy, Ant. sorrow, displeasure
golden jubilee[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden wedding, golden wedding
silver jubilee[N] การฉลองครบรอบ 25 ปี, Syn. anniversary
diamond jubilee[N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary
luvverly jubberly[SL] ทุกอย่างเรียบร้อยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
jubilant(จู'บะเลินทฺ) n. ดีอกดีใจ,ปลื้มปีติยินดีร่าเริง., See also: jubilance n. ดูjubilant jubilancy n. ดูjubilant, Syn. rejoicing,gay
jubilate(จู'บะเลท) {jubilated,jubilating,jubilates} vi. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง., See also: jubilatory adj. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง.
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
jujube(จู'จูบ) n. ต้นพุทรา,ผลพุทรา
silver jubileen. การฉลองครบรอบ 25 ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ
jubilee(n) งานฉลอง,ความปีติยินดี,ความครึกครื้น,ความปลื้มปีติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jubilee clipตัวรัดจูบิลี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jujube (Plant)พุทรา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jujubeพุดทรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey.(jubeln) Homer's Odyssey (1990)
[CHEERING](Jubeln) Stephanie Plays the Field (1991)
(cheering)(Jubel) Musings of a Cigarette Smoking Man (1996)
-Oh. -Coffee?- Jubiläum. Warhead (1999)
He's a Makjubshi Gang boss and they control this turf.พี่เค้าเป็นหัวหน้าแก๊งค์มัคจูบชิ และก็คุมแถวนี้อยู่ My Tutor Friend (2003)
They're the bosses of the Makjubshi Gang.พวกนั้นคือ หัวหน้าแกงค์ขวานซิ่ง My Tutor Friend (2003)
That was a Pastor Brian Jubber.นั่นเป็นหลวงพ่อไบรอัน จั๊บเบอร์ Faith Like Potatoes (2006)
Silver jubilees. Shut up.เงียบเหอะ! Om Shanti Om (2007)
Who would believe his list film was a golden jubilee.ใครจะเชื่อในงานฉลองครบรอบ50ปีมีชื่อหนังของเขารวมอยู่ด้วย Om Shanti Om (2007)
Good. I have good jujube tree seals right here.ฉันมีตราประทับดีๆ ที่ทำจากไม้พุทราตรงนี้ด้วย Unstoppable Marriage (2007)
How can you jubilate, sitting in cages...ทำไมถึงกระตือรือร้น ทั้งที่ยังอยู่ในกรง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You're killing all of my jubes.คุณทำจูจูบีส์ผมเสียหมด Ghosts (2008)
Jubes are candies.จูจูบีส์เป็นขนม Ghosts (2008)
Cherry jubilee...เชอรี่ จูบิลลี่... My Sassy Girl (2008)
Hey, Jubbly. Is that my little Jubbly? Come here, little Jubbly Jubbly.ไงแจ็บบลี้ แจ็บบลี้ตัวน้อย มานี้แจ็บบลี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Don't I, lovely Jubbly? Do you have one?ใช่ไหมแจ็บบลี้ เธอมีแมวไหม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- If I lost Jubbly, I'd be really upset, too.- ถ้าแจ็บบลี้หายไป ฉันก็คงเสียใจมากเหมือนกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Epsilon here makes a delicious cherries jubilee.เอปสิล่อน ทำขนมแสนอร่อยไว้แล้ว Up (2009)
Out there, beyond that fence, every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for Jujubes.นั่น, หลังกำแพงนั้น มีทั้งพวกสัตว์เลื้อยคลาน พวกที่บินหรือเดินบนพื้น คอยจ้องจะฆ่าและควักตาพวกนายมากิน Avatar (2009)
Release the Jubjub Bird!ปล่อยนกจั๊บจั๊บซะ! Alice in Wonderland (2010)
Lovely jubbly! Go, go, go.ไปได้สวย ไป ไป ไป Episode #18.4 (2012)
Someday we will all have jubilation.ซักวันพวกเราจะมีแต่ความรื่นเริง It Happened 'That Night' (2012)
India, China and Russia have declared a state of emergency and have mobilized military forces. In the Middle East though, the response to the attack on the White House is jubilant.พวกมันต้องระวังการแทรกซึมเข้าไป Olympus Has Fallen (2013)
You guys are still coming to the midyear jubilee, right?พวกเธอยังคงมาเรื่อยๆถึงกลางปีนี้ใช่มั้ย Pac-Man Fever (2013)
Ah. Here's the little jujube right here.อา นี่พุทราเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ถูกต้อง ที่นี่ Transformers: Age of Extinction (2014)
An air of jubilation has swept the city in anticipation of the coming armistice.ประชาชนต่างปิติยินดี ขณะเฝ้ารอสัญญาณการพักรบ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
- P. LYUBESHKIN- P. LJUBESCHKIN Tikhiy Don II (1958)
He had everyone out to welcome them, cheering' and singin' Yankee Doodle.Er schickte alle raus, um sie zu begrüßen, jubelnd und Yankee Doodle singend. The Buccaneer (1958)
[Lmaginary fans applaud and cheer][Lmaginäre Fans applaudieren und jubeln] Cat on a Hot Tin Roof (1958)
[Lmaginary fans applaud and cheer][Lmaginäre Fans applaudieren und jubeln] Cat on a Hot Tin Roof (1958)
They are Chinese.Es sind Chinesen! (Kinder jubeln) The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Juliet!Jubel Mädchen in Uniform (1958)
Your heart will shout, Hurrah!Dein Herz wird vor Freude jubeln! Rock-a-Bye Baby (1958)
Watch them cheering.Seht euch an, wie sie jubeln. The Diary of an Unknown Soldier (1959)
Stand up and cheer?Aufstehen und jubeln? Carry on Nurse (1959)
And I tell you, the day Rome falls there will be a shout of freedom... ... suchastheworld has never heard before.Und wenn Rom fällt, gibt es einen Freiheitsjubel, wie ihn die Welt noch nie erlebt hat. Ben-Hur (1959)
You are the people's one true god... ... forthetimebeing.Du bist deines Volkes umjubelter Gott an diesem Tag. Ben-Hur (1959)
They look to you, their one true god, as I call you.Sie blicken auf dich und umjubeln dich als ihren Gott. Ben-Hur (1959)
It's a song of jubilation and of rejoicing.Es ist ein Lied des Jubels und der Freude. The Diary of Anne Frank (1959)
(Cheers)(Jubelschreie) The Hanging Tree (1959)
- (Cheers)- (Jubel) The Hanging Tree (1959)
Long live the Princess Aurora hall to the KingMit jubelnden Fanfaren hießen sie Volk und Gäste willkommen. Sleeping Beauty (1959)
They'll cheer it on the floor of Congress.Im Kongress werden sie jubeln! They Came to Cordura (1959)
Once in a blue moon, eh?Alle Jubeljahre wieder, was? Floating Weeds (1959)
We're about set do a song entitled "The Alabama Jubilee".Wir spielen jetzt den Song namens "Das Alabama-Jubiläum". The Bellboy (1960)
I mean, just to take a look.Wo ich sowieso bloß alle Jubeljahre mal zu so was komme. La Dolce Vita (1960)
I thought it better to pray for my king's safe homecoming Than to hail him.Ich dachte, es ist besser zu beten, anstatt meinem König zuzujubeln wie alle die anderen. Esther and the King (1960)
He's greeted by the committee... and St Nicholas walks by the countless children of our capital. Listen to them.Das Empfangskommitee begrüßt ihn... und unzählige Kinder aus der Hauptstadt jubeln St. Nikolaus zu. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
They pay you 2,000 lire a fight if you're lucky!2000 Lire alle Jubeljahre. Mehr verdient man nicht. Rocco and His Brothers (1960)
- What do you think? I got over it.- Denkst du, dass ich jubele? Saturday Night and Sunday Morning (1960)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
รื่น[V] be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
สุขสันต์[ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์[ADV] happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์[V] be happy, See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be ov, Ant. เศร้าโศก, Example: งานชุมนุมศิษย์เก่าในคืนนั้น ทุกคนต่างสุขสันต์กันมาก, Thai definition: มีความสุขสนุกสนาน
มีชีวิตชีวา[V] be jolly, See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous, Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเสียงร้องหลานชายคนใหม่ของครอบครัว, Thai definition: มีความสดชื่นรื่นเริงกระฉับกระเฉง, ไม่เป็นทุกข์
เพลิน[ADV] jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
เพลิน[V] enjoy, See also: be absorbed, be entertained, be amused, be jubilant, Syn. เพลิดเพลิน, Example: แม่กับลูกกำลังเพลินกับการทำขนมอยู่ในครัวโน่น, Thai definition: สนุกสบายใจ, ไม่เบื่อ
เครงครื้น[V] be merry, See also: be jolly, be hilarious, be gay, be jubilant, be boisterous, Syn. ครื้นเครง, สนุกสนาน, Thai definition: เสียงดังครึกครื้น, อึกทึกและสนุกสนาน
รัชฎาภิเษก[N] royal silver jubilee ceremony, See also: a silver jubilee, Syn. รัชดาภิเษก, Thai definition: พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินกระทำเมื่อครองราชสมบัติได้ 25 ปี, Notes: (โบราณ)
ปราโมทย์[N] happiness, See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation, Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี, Example: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ครึกครื้น[V] be joyful, See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful, Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: เจ้านายและขุนนางต่างครึกครื้นสนุกสนานในงานวันแซยิดเป็นอย่างยิ่ง
ครื้นครึก[V] be merry, See also: be hilarious, be festive, be jolly, be mirthful, be gay, be joyous, be jubilant, Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, Example: งานเลี้ยงวันนี้ครื้นครึกสนุกสนานมาก
ครื้นเครง[V] be jolly, See also: be merry, be gay, be hilarious, be roisterous, be boisterous, be gay, be joyous, be jubila, Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: ระหว่างการเดินทางพวกเราครื้นเครงไปกับการร้องเพลงเป็นอย่างมาก
ความบันเทิง[N] merriment, See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity, Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน, Example: ผู้ร่วมงานกำลังสรวลเสเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่
รื่นเริง[V] be joyful, See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: ในรัชกาลที่ 4 เจ้านายและขุนนางต่างรื่นเริงในการจัดงานวันแซยิดกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad   FR: jubiler ; exulter
กาญจนาภิเษก [n. prop.] (Kānchanāphisēk) EN: Golden Jubilee   
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
กระดี๊กระด๊า[adj.] (kradikradā) EN: jubilant ; delighted ; joyful   
น้ำพุทรา[n.] (nām phutsā) EN: jujube juice   
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler
พุทรา[n.] (phutsā) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple   
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
สุขสันต์[adj.] (suksan) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed   FR: joyeux
ยินดีเหลือ[v. exp.] (yindī leūa) FR: jubiler ; exulter

CMU English Pronouncing Dictionary
JUBB    JH AH1 B
JUBA    JH UW1 B AH0
DANJUB    D AE1 N JH UW0 B
DANJUBE    D AE1 N JH UW0 B
JUBILEE    JH UW1 B AH0 L IY2
JUBILEE    JH UW2 B AH0 L IY1
DANJUB'S    D AE1 N JH UW0 B Z
JUBILANT    JH UW1 B AH0 L AH0 N T
LJUBOMIR    L Y UW1 B OW0 M IH2 R
DANJUBE'S    D AE1 N JH UW0 B Z
JUBILATION    JH UW2 B AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jujube    (n) ʤˈuːʤuːb (jh uu1 jh uu b)
jubilee    (n) ʤˈuːbɪliː (jh uu1 b i l ii)
jujubes    (n) ʤˈuːʤuːbz (jh uu1 jh uu b z)
jubilant    (j) ʤˈuːbɪlənt (jh uu1 b i l @ n t)
jubilees    (n) ʤˈuːbɪliːz (jh uu1 b i l ii z)
Ljubljana    (n) ljˌuːblɪˈaːnə (l y uu2 b l i aa1 n @)
jubilantly    (a) ʤˈuːbɪləntliː (jh uu1 b i l @ n t l ii)
jubilation    (n) ʤˌuːbɪlˈɛɪʃən (jh uu2 b i l ei1 sh @ n)
jubilations    (n) ʤˌuːbɪlˈɛɪʃənz (jh uu2 b i l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红枣[hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #11,716 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, / ] jujube; dates, #14,078 [Add to Longdo]
欢腾[huān téng, ㄏㄨㄢ ㄊㄥˊ, / ] jubilation; great celebration, #26,641 [Add to Longdo]
喜气洋洋[xǐ qì yáng yáng, ㄒㄧˇ ㄑㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] full of joy (成语 saw); jubilation, #28,809 [Add to Longdo]
酸枣[suān zǎo, ㄙㄨㄢ ㄗㄠˇ, / ] sour date (Ziziphus jujuba var. spinosa), #46,270 [Add to Longdo]
蜜枣[mì zǎo, ㄇㄧˋ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #49,490 [Add to Longdo]
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris, #51,257 [Add to Longdo]
枣子[zǎo zi, ㄗㄠˇ ㄗ˙, / ] dates; jujube, #56,088 [Add to Longdo]
卢布尔雅那[Lú bù ěr yǎ nà, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄧㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Ljubljana (capital of Slovenia), #134,964 [Add to Longdo]
果味胶糖[guǒ wèi jiāo táng, ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ, / ] jujube [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] jujube tree [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] acid variety of jujube plum [Add to Longdo]
青枣[qīng zǎo, ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, / ] blue; green jujube [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochgefühl {n}; Euphorie {f}; Jubelstimmung {f}elation [Add to Longdo]
Jahrestag {m}; Jubiläum {n}; Wiederkehr {f} eines Gedenktages | Jahrestage {pl}anniversary | anniversaries [Add to Longdo]
Jubel {m}jubilance [Add to Longdo]
Jubel {m}jubilation; cheer; cheers [Add to Longdo]
Jubel {m}; Gejohle {n}jubilation [Add to Longdo]
Jubel {m}exultation [Add to Longdo]
mit Jubel und Trubelwith rejoicings and embraces [Add to Longdo]
Jubiläum {n}; Jubeljahr {n}jubilee [Add to Longdo]
alle Jubeljahre einmal; selten [ugs.]once in a blue moon [coll.] [Add to Longdo]
Jubilar {m}person celebrating his jubilee [Add to Longdo]
Jubiläumsausgabe {f}jubilee edition [Add to Longdo]
bejubeln; zujubelnto hail [Add to Longdo]
frohlocken; jubeln | frohlockend; jubelnd | frohlockt | frohlockteto exult | exulting | exults | exulted [Add to Longdo]
frohlockend; jubelnd {adj}exultant [Add to Longdo]
jubilierend {adv}jubilantly [Add to Longdo]
jubelte zuacclaimed [Add to Longdo]
jubeln | jubelnd | jubeltto jubilate | jubilating | jubilates [Add to Longdo]
jubeln; jauchzen; aufmuntern; anfeuernto cheer [Add to Longdo]
jubelnd; jubilierend {adj}jubilant [Add to Longdo]
jubelnd {adv}jubilantly [Add to Longdo]
jubelt zuacclaims [Add to Longdo]
jubiliertecaroled [Add to Longdo]
(Geld) verjubelnto blow (money) [coll.] [Add to Longdo]
verpulvern; verplembern; verjubeln | verpulvernd; verplembernd; verjubelnd | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulverte; verplemberte; verjubelteto blue [Br.] | bluing | blued | blues | blued [Add to Longdo]
zugejubeltacclaimed [Add to Longdo]
zugejubeltcheered [Add to Longdo]
zujubeln | zujubelndto acclaim | acclaiming [Add to Longdo]
zujubelndcheering [Add to Longdo]
Ljubljana (Hauptstadt von Slowenien)Ljubljana (capital of Slovenia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジュバント[, ajubanto] (n) adjuvant [Add to Longdo]
ジュビリー[, jubiri-] (n) jubilee; (P) [Add to Longdo]
ジュブナイル[, jubunairu] (n) young adult fiction [Add to Longdo]
ジュベナイル[, jubenairu] (n,adj-no) juvenile [Add to Longdo]
ナツメ球;なつめ球;棗球[ナツメきゅう(ナツメ球);なつめきゅう(なつめ球;棗球), natsume kyuu ( natsume tama ); natsumekyuu ( natsume tama ; natsume tama )] (n) (See 棗・1) night-light bulb; jujube bulb [Add to Longdo]
歓呼[かんこ, kanko] (n,vs) acclamation; jubilation [Add to Longdo]
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n,adj-no) great joy; jubilation; exultation [Add to Longdo]
五十年祭[ごじゅうねんさい, gojuunensai] (n) jubilee; semicentennial [Add to Longdo]
儒仏[じゅぶつ, jubutsu] (n) Confucianism and Buddhism [Add to Longdo]
呪縛[じゅばく, jubaku] (n,vs) curse; spell [Add to Longdo]
呪物[じゅぶつ, jubutsu] (n) fetish [Add to Longdo]
呪物崇拝[じゅぶつすうはい, jubutsusuuhai] (n) fetishism [Add to Longdo]
真珠母[しんじゅぼ, shinjubo] (n) mother-of-pearl [Add to Longdo]
神儒仏[しんじゅぶつ, shinjubutsu] (n) Shinto, Confucianism and Buddhism [Add to Longdo]
大棗[たいそう, taisou] (n) jujube [Add to Longdo]
着物スリップ[きものスリップ, kimono surippu] (n) (See 肌襦袢・はだじゅばん,裾除け・すそよけ,長襦袢・ながじゅばん) full slip (combining hadajuban and susoyoke) worn under women's kimono [Add to Longdo]
長襦袢;長ジバン;長ジュバン[ながじゅばん(長襦袢);ながじばん(長襦袢);ながジバン(長ジバン);ながジュバン(長ジュバン), nagajuban ( chou juban ); nagajiban ( chou juban ); naga jiban ( chou jiban ); naga] (n) long, kimono-like garment, made of light fabric and worn under the kimono; under-kimono [Add to Longdo]
肉襦袢[にくじゅばん, nikujuban] (n) flesh-colored leotards; flesh-coloured leotards [Add to Longdo]
肌襦袢[はだじゅばん, hadajuban] (n) (See 長襦袢) (Japanese-style) undershirt worn under nagajuban [Add to Longdo]
文殊菩薩[もんじゅぼさつ, monjubosatsu] (n) {Buddh} Manjusri (bodhisattva) [Add to Longdo]
[なつめ;ナツメ, natsume ; natsume] (n) (1) (uk) jujube (species of bush, Ziziphus zizyphus); Chinese date; (2) small tea caddy (tea ceremony) [Add to Longdo]
襦袢[じゅばん;じばん;ジバン, juban ; jiban ; jiban] (n) undershirt (por [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
十分の一[じゅぶんのいち, jubunnoichi] ein_Zehntel [Add to Longdo]
歓喜[かんき, kanki] -Freude, -Wonne, -Jubel [Add to Longdo]
歓声[かんせい, kansei] Freudenruf, Jubel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top