ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ju

JH UW1   
220 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ju-, *ju*
Possible hiragana form: じゅ
English-Thai: Longdo Dictionary
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jug[N] ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก, Syn. jugful
jug[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, คนโท, Syn. pitcher, container, ewer
jug[SL] เหยือกเหล้า
jut[VI] ยื่นออกมา, See also: ล้ำออกมา, Syn. stick out, protrude, project, Ant. indent
jut[N] สิ่งที่ยื่นออกมา, Syn. protrusion
judo[N] กีฬายูโด, See also: ยูโด
jugs[SL] หน้าอก
juju[N] เครื่องราง, Syn. fetish, amulet, charm
July[N] กรกฎาคม
July[N] เดือนกรกฎาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jubilant(จู'บะเลินทฺ) n. ดีอกดีใจ,ปลื้มปีติยินดีร่าเริง., See also: jubilance n. ดูjubilant jubilancy n. ดูjubilant, Syn. rejoicing,gay
jubilate(จู'บะเลท) {jubilated,jubilating,jubilates} vi. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง., See also: jubilatory adj. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง.
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
judaica(จูเด'อิคะ) n. สิ่งที่เป็นยิว,สิ่งที่เกี่ยวกับยิว
judaism(จู'ดะอิสซึม) n. ศาสนายิว., See also: judaist n.
judg(e) ment Day n. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom

English-Thai: Nontri Dictionary
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ
jubilee(n) งานฉลอง,ความปีติยินดี,ความครึกครื้น,ความปลื้มปีติ
Judaism(n) ลัทธิยิว
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
judge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,พิจารณา,วิจารณ์,ลงความเห็น
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
judicial(adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jubilee clipตัวรัดจูบิลี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judderการสั่นกระตุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge๑. วินิจฉัย๒. ผู้พิพากษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgeผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judge Advocate General๑. เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารบก๒. เจ้ากรมพระธรรมนูญ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate-Generalเจ้ากรมพระธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge pro temporeผู้พิพากษาชั่วคราว, สำรองผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judaismศาสนายูดาย [TU Subject Heading]
Judaism and psychologyศาสนายูดายกับจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]
Judgingการตัดสิน [TU Subject Heading]
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Judgment of Qualityการตัดสินคุณค่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
judicial conference (n ) สภาตุลาการของสหรัฐ
jugglingเล่นกล, เล่นพิเรนทร์, ตบตา, ตอแหล
jujubeพุดทรา
jump rope (n ) กระโดดเชือก
jump/climb/get on the bandwagon (phrase ) ทำตามกระแส, ทำตามเทรนด์,ทำตามคนอื่น, เกาะกระแส, โหนกระแส
jungceylon (n) ชื่อเมืองภูเก็ตในอดีต
See also: R. Phuket
Junior[Tee-Noi] (n ) Hey Junior why you been so long?
junkyard (n ) ป่าช้ารถ
Jurairat Keaw (n ) Jurairat Keaw
juristic body (n) คณะบุคคล
See also: S. group of person,

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ju4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
ju... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
juA beautiful lake lay just beyond the forest.
juA cat jumped onto the chair and lay motionless.
juA collection of her verse has just been published.
juA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
juA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
juA dog suddenly jumped at me.
juA fishing boat putt off just now.
juAfter all, life is just like a dream.
juAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
juAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
ก.ค.[N] July, See also: Jul., Syn. กรกฎาคม
ก.ต.[N] Judicial Service Commission, Syn. คณะกรรมการตุลาการ
การกระโดดเชือก[N] skipping, See also: jumping rope
หัวต่อ[N] jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น
คณะลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน, Example: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง, Thai definition: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JU    JH UW1
JUT    JH AH1 T
JUE    JH UW1
JUN    JH AH1 N
JUS    JH UW1
JUS    JH AH1 S
JUG    JH AH1 G
JUA    JH UW1 AH0
JUDI    JH UW1 D IY0
JUDO    JH UW1 D OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jul    (n) ʤˈəlˈaɪ (jh @1 l ai1)
Jun    (n) ʤˈuːn (jh uu1 n)
jug    (v) ʤˈʌg (jh uh1 g)
jut    (v) ʤˈʌt (jh uh1 t)
Juan    (n) wˈaːn (w aa1 n)
Judy    (n) ʤˈuːdiː (jh uu1 d ii)
July    (n) ʤˈuːlˈaɪ (jh uu1 l ai1)
June    (n) ʤˈuːn (jh uu1 n)
judo    (n) ʤˈuːdou (jh uu1 d ou)
jugs    (v) ʤˈʌgz (jh uh1 g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, / ] just; not until, #148 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties, #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land, #195 [Add to Longdo]
觉得[jué de, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙, / ] to think; to feel, #237 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle, #379 [Add to Longdo]
具有[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess, #387 [Add to Longdo]
决定[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve, #394 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform, #396 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
呪文[じゅもん, jumon] (n) เวทมนต์, คาถา
ジュピター[じゅぴたー, jupita-] (n) เทพจูปีเตอร์,ดาวพฤหัส
[じゅう, juu] (n) สิบ
十分[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ
十分[じゅうぶん, juubun] (n) สิบส่วน
柔道[じゅうどう, juudou] (n) กีฬายูโด มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น ปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลก
十五[じゅうご, juugo] (n) สิบห้า
十八[じゅうはち, juuhachi] (n) สิบแปด
十一[じゅういち, juuichi] (n) สิบเอ็ด
十九[じゅうきゅう, juukyuu] (n) สิบเก้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
住居登録証[じゅうきょとうろくしょう, juukyotourokushou] (n) ทะเบียนบ้าน
重心[じゅうしん, juushin] (n) จุดศูนย์ถ่วง
充実[じゅうじつ, juujitsu] การทำสำเร็จ
ジュース[じゅうす, juusu, juusu , juusu] (n ) น้ำผลไม้
住人[じゅうにん, juunin] (n) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 住民, R. 住民
充分[じゅうぶん, juubun] (adj) เพียงพอ,พอ
住民[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 住人, R. 住人
受験[じゅけん, juken] (n) การสอบเข้า
受賞[じゅしょう, jushou] การได้รับรางวัล
寿命[じゅみょう, jumyou] (n ) อายุขัย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to
順番[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)
重量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
住所[じゅうしょ, juusho] Thai: ที่อยู่ English: address (e.g. of house)
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November

German-Thai: Longdo Dictionary
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Jude(n) |der, pl. Juden| ชาวยิว
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์
Jugendliche(n) |der, pl. Jugendliche| เด็กวัยรุ่น (สังเกตว่า der Jugendliche แต่ ein Jugendlicher)
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
jungen, See also: junge
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungbrunnen {m}fountain of youth [Add to Longdo]
Jubel {m}jubilance [Add to Longdo]
Jubel {m}jubilation; cheer; cheers [Add to Longdo]
Jubel {m}; Gejohle {n}jubilation [Add to Longdo]
Jubel {m}exultation [Add to Longdo]
Jubiläum {n}; Jubeljahr {n}jubilee [Add to Longdo]
Jubilar {m}person celebrating his jubilee [Add to Longdo]
Jubiläumsausgabe {f}jubilee edition [Add to Longdo]
Jucken {n}itchiness [Add to Longdo]
Juckreiz {m}; Jucken {n}itch; itching [Add to Longdo]
Jude {m} | Juden {pl}Jew | Jews [Add to Longdo]
Judentum {n}Judaism; the Jews; Jewry; Jewishness [Add to Longdo]
Judenhass {m}Anti-Semitism [Add to Longdo]
Judenverfolgung {f}persecution of the Jews [Add to Longdo]
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jus(n) |m| น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] Bewohner, Einwohner [Add to Longdo]
住宅[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
住居[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
住所[じゅうしょ, juusho] Wohnort, Adresse [Add to Longdo]
住民[じゅうみん, juumin] Bewohner, Einwohner, Bevoelkerung [Add to Longdo]
[じゅ, ju] KONFUZIANISMUS [Add to Longdo]
儒学[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
儒学者[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
儒家[じゅか, juka] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top