ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jra

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jra-, *jra*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jraabbr. juvenile rhematoid arthritis

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸金剛[ここんごう, kokongou] (n) Hevajra; Eternal Vajra (tantric Buddhist deity) [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛界[こんごうかい, kongoukai] (n) (obsc) Vajradhatu; Diamond Realm [Add to Longdo]
金剛界曼荼羅[こんごうかいまんだら, kongoukaimandara] (n) (obsc) Vajradhatu Mandala; Diamond Realm Mandala [Add to Longdo]
金剛杵[こんごうしょ, kongousho] (n) vajra (mystical weapon in Hinduism and Buddhism) [Add to Longdo]
金剛薩堕[こんごうさった, kongousatta] (n) Vajrasattva; Supreme Being of tantric Buddhism [Add to Longdo]
金剛手[こんごうしゅ, kongoushu] (n) {Buddh} Vajrapani; wielder of the vajra [Add to Longdo]
金剛頂経[こんごうちょうきょう, kongouchoukyou] (n) {Buddh} Vajrasekhara Sutra [Add to Longdo]
金剛夜叉;金剛薬叉[こんごうやしゃ, kongouyasha] (n) Vajrayaksa [Add to Longdo]
金剛鈴[こんごうれい, kongourei] (n) {Buddh} (See 金剛杵) vajra bell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 JRA
   n 1: a terrorist group organized in 1970 to overthrow the
      Japanese government and monarchy and to foment world
      revolution; is said to have close ties with Palestinian
      terrorists; "in 1972 the Japanese Red Army was responsible
      for a massacre at an airport in Israel" [syn: {Japanese Red
      Army}, {JRA}, {Anti-Imperialist International Brigade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top