ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joystick

JH OY1 S T IH2 K   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joystick-, *joystick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joystick[N] คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
joystick[N] คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joystick ก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are two manual joysticks in the cab controlling the crane.อย่าพูดอะไรอีก ลูกต้องการทนาย แม่จะติดต่อทนายให้ Wrecking Crew (2008)
No, no. I have tripped over my last tennis ball I have sat on my last joystick.ไม่ๆ แม่สะดุดลูกเทนนิส.. Taking Back the House (2011)
Look over there. You see those geeks with the joysticks and consoles?แม๊กซ์ มองตรงโน้นเห็นไอ้พวกหน้าจืด ที่คอยบังคับแผงควบคุมไหม? Real Steel (2011)
Pierce, point the joystick right.เพียร์ซ บังคับจอยสติ๊คไปทางขวา Digital Estate Planning (2012)
Man, where'd you learn to work a joystick like that, bro?นายไปเรียนวิธีใช้จอยสติ๊กแบบนั้นมาจากไหน? Hair of the Dog (2013)
We only got a couple of days with this joystick, so let's make the most of it.หยิบจอยสติ๊กมาเล่นได้แค่ไม่กี่วัน ฉะนั้นเอาให้คุ้ม Avengers: Age of Ultron (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOYSTICK    JH OY1 S T IH2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joystick {m} [comp.]joystick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]
レバー[, reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P) [Add to Longdo]
操縦桿[そうじゅうかん, soujuukan] (n) control column; yoke; joystick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joystick
   n 1: a lever used by a pilot to control the ailerons and
      elevators of an airplane [syn: {stick}, {control stick},
      {joystick}]
   2: a manual control consisting of a vertical handle that can
     move freely in two directions; used as an input device to
     computers or to devices controlled by computers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top