หรือคุณหมายถึง joyleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joyless

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyless-, *joyless*, joyles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyless[ADJ] ที่ไม่มีความสุข, See also: ที่ไม่ร่าเริง, ที่ไม่เบิกบานใจ, ที่ไม่สนุกสนาน, Syn. miserable, sad, depressed, Ant. joyous, joyful, merry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When did you become so... joyless?ทำไมคุณถึงกลายเป็น คนเฉาๆ American Beauty (1999)
Joyless?เฉาเหรอ American Beauty (1999)
I am not joyless.ฉันเนี่ยนะเฉา American Beauty (1999)
- Today's youth. - Joyless, guideless.เยาวชนวันนี้ ไม่รื่นเริงโดยไม่มีทิศทาง Sex Trek: Charly XXX (2007)
That kiss wasn't for pleasure. It was strategic and joyless.ใช่ จูบนั้นไม่มีอะไรเลย Romantic Expressionism (2010)
Your cartoons are monuments to joylessness, nervously assembled jokes based on nothing from your life or anyone's life!การ์ตูนคุณแข็งทื่อ ไร้ความสนุกสนาน มีแต่มุขชวนหงุดหงิด ที่ไม่ได้มาจากชีวิตคุณ หรือชีวิตใคร Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyless    (j) ʤˈɔɪləs (jh oi1 l @ s)
joylessly    (a) ʤˈɔɪləsliː (jh oi1 l @ s l ii)
joylessness    (n) ʤˈɔɪləsnəs (jh oi1 l @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  joyless
      adj 1: not experiencing or inspiring joy; "a joyless man"; "a
             joyless occasion"; "joyless evenings" [ant: {joyous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top