ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jowl

JH AW1 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jowl-, *jowl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jowl[N] แก้มที่อูมจนย้อยลงมา, Syn. cheek
jowl[N] ขากรรไกรล่าง, Syn. jaw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jowl(โจล) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขา) ,แก้ม, See also: jowled adj. ดูjowl
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
jowl(n) กรามล่าง,ขากรรไกรล่าง,เหนียงไก่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you airbrush out your jowls? No.นี่เธอปัดแก้มมาหรือป่าวเนี่ย? Pot O' Gold (2011)
Did you airbrush out your jowls?หร่อนไปพ่นสีที่เหนียงมาหรือยะ Mash Off (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOWL    JH AW1 L
JOWLS    JH AW1 L Z
JOWLY    JH AW1 L IY0
JOWLEY    JH OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jowl    (n) ʤˈaul (jh au1 l)
jowls    (n) ʤˈaulz (jh au1 l z)
jowly    (j) ʤˈauliː (jh au1 l ii)
jowlier    (j) ʤˈaulɪəʴr (jh au1 l i@ r)
jowliest    (j) ʤˈaulɪɪst (jh au1 l i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wange {f} | Wangen {pl}jowl | jowls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jowl
   n 1: the jaw in vertebrates that is hinged to open the mouth
      [syn: {lower jaw}, {mandible}, {mandibula}, {mandibular
      bone}, {submaxilla}, {lower jawbone}, {jawbone}, {jowl}]
   2: a fullness and looseness of the flesh of the lower cheek and
     jaw (characteristic of aging)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top