ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jovial

JH OW1 V IY0 AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jovial-, *jovial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jovial[ADJ] เริงร่า, See also: เบิกบาน, สนุกสนาน, ร่าเริง, Syn. cheerful, merry, gay, Ant. depressed, sad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jovial(โจ'เวียล) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน, See also: jovialness n. ดูjovial, Syn. gau
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment

English-Thai: Nontri Dictionary
jovial(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,รื่นเริง,หรรษา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joviality is a game of children.สนุกสนานเป็นเกมของเด็ก Mad Max (1979)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เริงร่า[ADV] joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; jocund   FR: jovial ; enjoué
รื่นเริง [adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable   FR: gai ; jovial ; joyeux
รื่นเริง [adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably   

CMU English Pronouncing Dictionary
JOVIAL    JH OW1 V IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jovial    (j) ʤˈouvɪəʴl (jh ou1 v i@ l)
jovially    (a) ʤˈouvɪəʴliː (jh ou1 v i@ l ii)
joviality    (n) ʤˌouvɪˈælɪtiː (jh ou2 v i a1 l i t ii)
jovialities    (n) ʤˌouvɪˈælɪtɪz (jh ou2 v i a1 l i t i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jovial
   adj 1: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts
       were young and gay"; "a poet could not but be gay, in
       such a jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at
       the reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old
       gentleman"; "have a merry Christmas"; "peals of merry
       laughter"; "a mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund},
       {jolly}, {jovial}, {merry}, {mirthful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top