ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journeyman

JH ER1 N IY0 M AE2 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journeyman-, *journeyman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journeyman[N] ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journeyman(เจอร์'นีเมิน) n. ผู้ผ่านการฝึกงานแล้ว,ผู้ชำนาญงาน pl. journneymen

English-Thai: Nontri Dictionary
journeyman(n) คนงาน,ผู้ชำนาญงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're now a journeyman agent.ตอนนี้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการแล้ว Nature of the Beast (2011)
Maybe they'll go from two tomato can level to one tomato can level to, you know, half journeyman level.จะลงจากมะเขือเทศสองกระป๋อง กลายเป็นกระป๋องเดียว หรือกลายเป็นเจอร์นีย์แมนครึ่งเดียว CounterPunch (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNEYMAN    JH ER1 N IY0 M AE2 N
JOURNEYMAN'S    JH ER1 N IY0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journeyman    (n) ʤˈɜːʴnɪmən (jh @@1 n i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geselle {m} | Gesellen {pl}journeyman | journeymen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日傭取[ひようとり, hiyoutori] (n) day laborer; day labourer; journeyman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  journeyman
      n 1: a skilled worker who practices some trade or handicraft
           [syn: {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top