ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journey

JH ER1 N IY0   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journey-, *journey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journey[N] การเดินทาง, See also: การทัศนาจร, การท่องเที่ยว, Syn. voyage, trip, tour
journey[N] ช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
journey[VI] เดินทาง, See also: ท่องเที่ยว, Syn. travel, wander, roam
journeyman[N] ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journey(เจอร์'นี) {journied,journeying,journies} n. การเดินทาง,ระยะทางที่เดิน,ระยะเวลาของการเดินทาง,ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage,
journeyman(เจอร์'นีเมิน) n. ผู้ผ่านการฝึกงานแล้ว,ผู้ชำนาญงาน pl. journneymen

English-Thai: Nontri Dictionary
journey(n) การเดินทาง,ระยะทาง,หนทาง
journey(vi) เดินทาง
journeyman(n) คนงาน,ผู้ชำนาญงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
Until it is time... ... for your next journey. "จนกว่าจะมีเวลา สำหรับการเดินทางของคุณ ต่อไป The Old Man and the Sea (1958)
You'll need something before your journey back.คุณต้องทานอะไรก่อนเดินทางกลับ Gandhi (1982)
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)
Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end.เรียนแคโรไลน์ ส่วนแรก ของการเดินทางครั้งนี้จะมาถึง จุดสิ้นสุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Safe journey. - Thank you.การเดินทางที่ปลอดภัย ขอบคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You must be tired after your journey.คุณจะต้องเหนื่อยหลัง จากการเดินทางของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Two of these brothers walked out of the desert 150 years after having found the Grail and began the long journey back to France, but only one of them made it.2 ใน 3 พี่น้อง เดินออกจากทะเลทราย 150 ปี หลังจากที่พวกเขาได้คันพบจอกศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มเดินทางระยะยาวกลับไปที่ฝรั่งเศส Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It is our custom before a long journey first to sit down.มันเป็นของเราเองก่อนที่จะเดินทางที่ยาวนานก่อนที่จะนั่งลง The Russia House (1990)
I'll make a special journey just to talk about myself.ฉันจะทำให้การเดินทางพิเศษเพียงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journeyAre you ready to start your journey?
journeyBefore taking a journey, I got a haircut.
journeyBeing a doctor helped me greatly during the journey.
journeyBut for the rain, we would have had a pleasant journey.
journeyEveryone was enjoying the journey.
journeyFrom Sendai I extended my journey to Aomori.
journeyHe is always writing about journey to other planets.
journeyHe made a journey around the world.
journeyHe made a journey to Paris.
journeyHe set out on a lonely journey.
journeyHe was busy getting ready for his journey.
journeyHe went on a journey a few days ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอนแรม[V] journey, See also: go on a trip (overnight and longer), Example: ในการเดินทัพระยะไกล เหล่าทหารต้องรอนแรมไปตามเส้นทางที่ทุรกันดารอย่างแสนสาหัส, Thai definition: เดินทางค้างคืนเป็นระยะๆ
เทียวไปเทียวมา[V] travel back and forth, See also: journey to and fro, Syn. เทียวไล้เทียวขื่อ, Example: พ่อผมป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ ผมจึงต้องเทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่, Thai definition: ไปมาบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng klap) EN: return journey   FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]
จุดจบ[n. exp.] (jut jop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end   FR: point final [m] ; conclusion [f]
การเดินทาง[n.] (kān doēnthāng) EN: journey ; trip ; travel   FR: voyage [m]
ขากลับ[n.] (khāklap) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage   FR: retour [m]`; voyage de retour [m]
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[xp] (khø hai sanuk kap kān doēnthāng) EN: have a good journey   FR: bon voyage !
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthāng) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out   FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; décoller
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey   FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNEY    JH ER1 N IY0
JOURNEYS    JH ER1 N IY0 Z
JOURNEYED    JH ER1 N IY0 D
JOURNEYING    JH ER1 N IY0 IH0 NG
JOURNEYMAN    JH ER1 N IY0 M AE2 N
JOURNEYMAN'S    JH ER1 N IY0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journey    (v) ʤˈɜːʴniː (jh @@1 n ii)
journeys    (v) ʤˈɜːʴnɪz (jh @@1 n i z)
journeyed    (v) ʤˈɜːʴnɪd (jh @@1 n i d)
journeying    (v) ʤˈɜːʴnɪɪŋ (jh @@1 n i i ng)
journeyman    (n) ʤˈɜːʴnɪmən (jh @@1 n i m @ n)
journeymen    (n) ʤˈɜːʴnɪmən (jh @@1 n i m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack, #4,526 [Add to Longdo]
同行[tóng xíng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] journey together, #5,122 [Add to Longdo]
旅途[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, ] journey; trip, #10,552 [Add to Longdo]
旅程[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ, ] journey; trip, #11,639 [Add to Longdo]
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ, ] journey; expedition; voyage, #17,094 [Add to Longdo]
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey, #17,766 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description [Add to Longdo]
Auslandsreise {f}journey abroad [Add to Longdo]
Durchreise {f}journey through; travel through [Add to Longdo]
Heimfahrt {f}journey home [Add to Longdo]
Herfahrt {f}journey here [Add to Longdo]
Hinfahrt {f}journey there [Add to Longdo]
Reise {f}; Fahrt {f} | eine Reise machenjourney | to go on a journey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
ジャーニー[, ja-ni-] (n) journey [Add to Longdo]
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey [Add to Longdo]
一日路[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey [Add to Longdo]
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]
遠路[えんろ, enro] (n) long road; journey; detour [Add to Longdo]
往路[おうろ, ouro] (n) outward journey [Add to Longdo]
寄り道[よりみち, yorimichi] (n,vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P) [Add to Longdo]
三日路[みっかじ, mikkaji] (n) three-day journey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journey
   n 1: the act of traveling from one place to another [syn:
      {journey}, {journeying}]
   v 1: undertake a journey or trip [syn: {travel}, {journey}]
   2: travel upon or across; "travel the oceans" [syn: {travel},
     {journey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top