ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journalism

JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journalism-, *journalism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalism[N] วารสารศาสตร์, See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journalism(เจอร์'นัลลิสซึม) n. วารสารศาสตร์,การหนังสือพิมพ์,การเขียนข่าว,หนังสือพิมพ์, Syn. news medium
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journalismการหนังสือพิมพ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalismภาพข่าว [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I'm touched by that Hallmark moment you don't get points for subtlety in journalism.ตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกเข้าใจช่วงเวลาดีๆ นั้นของนายแล้ว แต่นายก็ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในการเป็นนักข่าวหรอก Hothead (2001)
Stanford. I majored in journalism.แสตนฟอร์ดค่ะ ฉันจบบรรณาธิการวารสารศาสตร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Trudy majored in journalism.- ทรูดี้ก็จบบรรณาธิการวารสารศาสตร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Our once great paper had become riddled with tabloid journalism.เราเคยมีหนังสือพิมพ์ชั้นดี แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งพิมพ์สวะ Hot Fuzz (2007)
Two months ago, she was happy, well-adjusted, journalism major, lots of friends --2เดือนก่อน เธอก็มีความสุขดี เรียนเอกนิเทศศาสตร์ มีเพื่อนเยอะ I Know What You Did Last Summer (2008)
At investigative journalism?ในการเป็นสื่อสอดแนมของแกหรอ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- You think you're better... than the six journalism school graduates that came here looking for work this morning?-คุณว่าคุณเจ๋งกว่า พวกเด็กที่จบวารสาร 6 คนที่มาสมัครงานเมื่อเช้าอีกงั้นเหรอ? Marley & Me (2008)
They're already sounding off about checkbook journalism.พวกเขาอ่านสัญญาณ\ นักจัดรายการออก Frost/Nixon (2008)
Successful Saving is currently the People magazine of financial journalism, and this is where that ends.นิตยสาร ซัคเซสฟูลเซฟวิ่ง เปรียบได้กับ นิตยสาร พีเพิล ของฝั่งการเงิน และมันจะพอแค่นั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
Because so much financial journalism is really...เพราะนักเขียนทางการเงินส่วนใหญ่มักจะ.. Confessions of a Shopaholic (2009)
Broadcast journalism?นักสื่อสารมวลชน? The Turning Point (2009)
Broadcast journalism.นักข่าวโทรทัศน์ The Turning Point (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalismHe is a big man in journalism.
journalismI'd like to get into journalism in the future.
journalismWhat is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสารศาสตร์[N] journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วารสารศาสตร์[n.] (wārasānsāt) EN: journalism   FR: journalisme [m]
วิชาวารสารศาสตร์[n. exp.] (wichā wārasānsāt) EN: journalism   FR: journalisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALISM    JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
JOURNALISM'S    JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journalism    (n) ʤˈɜːʴnəlɪzəm (jh @@1 n @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] journalism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalismus {m}journalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロージャーナリズム[, iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
ジャーナリズム[, ja-narizumu] (n) journalism; (P) [Add to Longdo]
ニュージャーナリズム[, nyu-ja-narizumu] (n) new journalism [Add to Longdo]
フォトジャーナリズム[, fotoja-narizumu] (n) photojournalism [Add to Longdo]
ブラックジャーナリズム[, burakkuja-narizumu] (n) black journalism [Add to Longdo]
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate [Add to Longdo]
報道[ほうどう, houdou] (n) (1) information; report; journalism; news; (vs) (2) to report; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journalism
   n 1: newspapers and magazines collectively [syn: {journalism},
      {news media}]
   2: the profession of reporting or photographing or editing news
     stories for one of the media

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top