ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jounce

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jounce-, *jounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jounce[N] การเคลื่อนหรือขยับขึ้นลง, See also: การขยับขึ้นลง, Syn. bounce
jounce[VI] เคลื่อนหรือขยับขึ้นลง, Syn. bounce
jounce[VT] ทำให้เคลื่อนหรือขยับขึ้นลง, Syn. bounce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jounce(จอนซ) vt.,vi.,n. (การ) เคลื่อนหรือขยับขึ้นลง,กระแทก,กระโดด,เด้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jounceThe Jounces pay their servant by the week.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jounce
   n 1: a sudden jarring impact; "the door closed with a jolt";
      "all the jars and jolts were smoothed out by the shock
      absorbers" [syn: {jolt}, {jar}, {jounce}, {shock}]
   v 1: move up and down repeatedly [syn: {bounce}, {jounce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top