ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joule

JH UW1 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joule-, *joule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joule[N] หน่วยวัดพลังงานทางฟิสิกส์ (อักษรย่อคือ J)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joule(จูล) n. หน่วยงานหรือพลังงาน (เมตร-กิโลกรัม-วินาที)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jouleจูล, หน่วยของงานหรือพลังงาน ใช้สัญลักษณ์ J  1 จูล คือ งานที่ได้จากการใช้แรง 1 นิวตันกระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงเป็นระยะทาง 1 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jouleจูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only iso'd epinephrine that was injected when he got jouled and juiced on the plane.ทั้งซี่โครง โคสลอร์ ซอสบาร์บีคิว ทั้งหมดให้ผลพิษเป็นลบ Yankee White (2003)
200 joules. Ready!200 จูล พร้อม! Windstruck (2004)
300 joules!300 จูล! Windstruck (2004)
360 joules!360 จูล! Windstruck (2004)
200 joules. Three, two, one, shock!200 จูล 3 2 1 เคลียร์ Art of Seduction (2005)
- 100 joules higher!100จูลและสูงขึ้นเรื่อยๆ Art of Seduction (2005)
20 joules.20จูลส์ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Start at 200 joules.เอาที่ปั้มหัวใจมา เริ่มที่ 200... Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Give him 200 joules.ให้เขา 200 จูล Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Typically a lightning strike contains five billion joules of energy.ปกติแล้วฟ้าผ่า จะมีประจุไฟฟ้าห้าล้านโวลต์ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Discharge outlet three joules.DCI เชื่อมต่อกับสายเคเบิ้ลย้ายชีพจรห้องหัวใจขวา I, Frankenstein (2014)
The subject is in cardiac arrest. - Top loading 50 joules.เกิดความผิดปกติในการเต้นของหัวใจ I, Frankenstein (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOULE    JH UW1 L
JOULES    JH UW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joule    (n) ʤˈuːl (jh uu1 l)
joules    (n) ʤˈuːlz (jh uu1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦耳[Jiāo ěr, ㄐㄧㄠ ㄦˇ, ] joule, #83,033 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joule {n} [phys.]joule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュール[, ju-ru] (n) joule; (P) [Add to Longdo]
ジュールの法則[ジュールのほうそく, ju-ru nohousoku] (n) Joule's law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joule
   n 1: a unit of electrical energy equal to the work done when a
      current of one ampere passes through a resistance of one
      ohm for one second [syn: {joule}, {J}, {watt second}]
   2: English physicist who established the mechanical theory of
     heat and discovered the first law of thermodynamics
     (1818-1889) [syn: {Joule}, {James Prescott Joule}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top