ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jotun

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jotun-, *jotun*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn,Jotunn
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come to drag us down to Jotunheim and freeze us dead.มันมาลากตัวพวกเรา ลงไปที่โยฮันไฮท์ แล้วให้พวกเราแข็งตาย Outlander (2008)
Jotunheimen is the third. And then there's Dovre.อีกสามตัวที่ Jotunheimen ส่วนที่เหลืออยู่ที่ Dovre Trollhunter (2010)
Now we have to locate the troll. Jotunheimen is the closest.ตอนนี้เรามีที่อยู่ของโทรลล์แล้ว ที่ Jotunheimen อยู่ใกล้ที่สุด Trollhunter (2010)
Do you remember the drawing of "Jotnen"? They live here in Jotunheimen.ยังจำภาพวาดของ โจทเน่ ได้มั้ย พวกมันอยู่ที่ Jotunheimen Trollhunter (2010)
The Jotuns must pay for what they've done!พวกโยธันต้องชดใช้สิ่งที่มันทำ Thor (2011)
I have a truce with Laufey, King of the Jotuns.ข้าสัญญาสงบศึกกับ ลาฟฟี่ กษัติย์แห่งโยธัน Thor (2011)
March into Jotunheim as you once did. Teach them a lesson.นำทัพสู่ โยธันไฮม์ เหมือนที่พ่อเคยทำ ให้บทเรียนพวกมัน Thor (2011)
We're going to Jotunheim.พวกเราจะบุก โยธันไฮม์ Thor (2011)
This is Jotunheim.แต่นี่มัน โยธันไฮม์ Thor (2011)
My father fought his way into Jotunheim, defeated their armies and took their Casket.พ่อของข้าฟันฝ่าไปถึง โยธันไฮม์ พิชิตกองทัพพวกมัน และชิงเอาหีบศักสิทธิ์มา Thor (2011)
My friends, we're going to Jotunheim.สหายข้า เราจะบุก โยธันไฮม์ Thor (2011)
Bifrost will remain closed to you and you'll be left to die in the cold waste of Jotunheim.ประตูไบฟรอส จะไม่เปิดรับเจ้าเด็ดขาด เจ้าจะตายด้วยความหนาวเหน็บ ของ โยธันไฮม์ Thor (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jotun
      n 1: (Norse mythology) one of a race of giants often in conflict
           with the Aesir [syn: {Jotun}, {Jotunn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top