ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jotting

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jotting-, *jotting*, jott
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jotting[N] ข้อความสั้นๆ, See also: บันทึกข้อความสั้นๆ, Syn. note

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jotting(จอท'ทิง) n. การเขียนหรือจดอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ ,บันทึก., See also: jotty adj., Syn. note

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm always jotting stuff down on the subway.จดไว้ทุกครั้งทื่ขึ้นรถไฟใต้ดิน Pilot (2006)
That's something I was just jotting down and practicing.คุณดูมันไม่ได้นะ มันมีบางอย่าง, ที่ฉันเพียงเขียนขึ้นมาอย่างสั้นๆและฝึกฝนนิดหน่อยก็เท่านั้น Episode #1.16 (2010)
If you're going to make a formal debut, do you think just jotting down ideas based on your imagination will do?ถ้าเธอกำลังจะทำครั้งแรกให้เป็นทางการ เธอคิดว่าแค่เขียนสั้นๆ ในเวลาสั้น ๆ ความคิดตามจินตนาการของเธอ จะทำอย่างนั้นได้ยังไง์ Episode #1.16 (2010)
Let's just quit jotting. Stop writing!เอาเป็นว่าเลิกจดดีกว่า หยุดเขียนซะที! Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jotting    (v) ʤˈɒtɪŋ (jh o1 t i ng)
jottings    (n) ʤˈɒtɪŋs (jh o1 t i ng s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P) [Add to Longdo]
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.) [Add to Longdo]
漫筆[まんぴつ, manpitsu] (n) random jottings [Add to Longdo]
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jotting
      n 1: a brief (and hurriedly handwritten) note [syn: {jotting},
           {jot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top