ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jot down

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jot down-, *jot down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jot down[PHRV] จดอย่างเร็ว, See also: บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jot down your ideas.จดลงบนกระดาษ The Jenna Thing (2010)
That's a little nugget of wisdom I'd really like to jot down.ฉันฉลาดดีนะ ฉันอยากจะจดมันไว้จริงๆ Funeral (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวิสรรชนีย์[V] write the vowel 'ะ', See also: jot down the double dots ะ in Thai, Thai definition: ใส่เครื่องหมายวิสรรชนีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jot down
      v 1: write briefly or hurriedly; write a short note of [syn:
           {jot down}, {jot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top