ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jot

JH AA1 T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jot-, *jot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jot[VT] จดย่อๆ, Syn. note down
jotting[N] ข้อความสั้นๆ, See also: บันทึกข้อความสั้นๆ, Syn. note
jot down[PHRV] จดอย่างเร็ว, See also: บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jot(จอท) {jotted,jotting,jots} vt. เขียนอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ n. ส่วนนิดหนึ่ง,จำนวนนิดหน่อย, Syn. note,write
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ
jotting(จอท'ทิง) n. การเขียนหรือจดอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ ,บันทึก., See also: jotty adj., Syn. note
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn,Jotunn
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
jot(vi) จดลง,บันทึก,เขียนย่อๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hasn't changed a jot, has it?ไม่ได้เปลี่ยนนิดหนึ่งมีมันได้หรือไม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Let me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!ให้ข้ารับคำสั่ง จดมันลงไป ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
Ready to jot it down?พร้อมที่จะจดหรือยัง? Oldboy (2003)
Joukossanne lienee joitakin, jotka ovat erimieltä - kruununperimisestä, mutta nyt on sota.ยังมีพวกเจ้าที่ไม่ยอมรับ การสืบทอดตำแหน่งของเรา, Kingdom of Heaven (2005)
Nopeimmilla hevosilla, jotka löydämme.ขี่ม้าที่เร็วที่สุดที่หาได้. Kingdom of Heaven (2005)
Me taistelemme häväistyksen vuoksi, jota emme aiheuttaneet.เราต่อสู้ป้องกันสิ่งที่เราหวงแหน. Kingdom of Heaven (2005)
Pyhät paikkanne ovat juutalaisissa temppeleissä, jotka roomalaiset repivät kappaleiksi.สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านฝังอยู่ใต้โบสถ์ยิว เมื่อโรมันล่มสลาย! Kingdom of Heaven (2005)
Emme suojellaksemme näitä muureja, - vaan ihmisiä, jotka näiden muurien sisäpuolella elävät.เราป้องกันเมืองนี้ไม่ใช่ปกป้องก้อนหินพวกนี้, แต่ปกป้องประชาชนที่อยู่ภายในกำแพงนี้! Kingdom of Heaven (2005)
Tämä siitä, jotta muistat sen.และจงจำไว้. Kingdom of Heaven (2005)
Joten antaa heidän tulla!ข้าบอกให้พวกมันเข้ามา ! Kingdom of Heaven (2005)
Menkää sinne missä puhutaan italiaa - ja jatkakaa matkaa, kunnes kuulette puhuttavan jotakin muuta.ท่านเดินทางไปจนพบคนพูดภาษาอิตาเลี่ยน. แล้วเดินทางต่อไปจนถึงที่ผู้คนพูดภาษาอื่น. Kingdom of Heaven (2005)
I'm always jotting stuff down on the subway.จดไว้ทุกครั้งทื่ขึ้นรถไฟใต้ดิน Pilot (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวิสรรชนีย์[V] write the vowel 'ะ', See also: jot down the double dots ะ in Thai, Thai definition: ใส่เครื่องหมายวิสรรชนีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
เคี่ยว[v.] (khīo) EN: simmer ; boil ; cook   FR: mijoter ; mitonner
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
หลน[v.] (lon) EN: stew ; simmer   FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
นกตบยุงภูเขา [n. exp.] (nok top yung phūkhao) EN: Grey Nightjar   FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming   FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction

CMU English Pronouncing Dictionary
JOT    JH AA1 T
JOTTED    JH AA1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jot    (v) ʤˈɒt (jh o1 t)
jots    (v) ʤˈɒts (jh o1 t s)
jotted    (v) ʤˈɒtɪd (jh o1 t i d)
jotter    (n) ʤˈɒtər (jh o1 t @ r)
jotters    (n) ʤˈɒtəz (jh o1 t @ z)
jotting    (v) ʤˈɒtɪŋ (jh o1 t i ng)
jottings    (n) ʤˈɒtɪŋs (jh o1 t i ng s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约坦[Yuē tǎn, ㄩㄝ ㄊㄢˇ, / ] Jotham (son of Uzziah) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jota {n}iota [Add to Longdo]
Pünktchen {n} | Pünktchen {pl}jot | jots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P) [Add to Longdo]
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid [Add to Longdo]
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties [Add to Longdo]
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party [Add to Longdo]
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat [Add to Longdo]
互助的[ごじょてき, gojoteki] (adj-na) friendly [Add to Longdo]
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jot
   n 1: a brief (and hurriedly handwritten) note [syn: {jotting},
      {jot}]
   2: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   v 1: write briefly or hurriedly; write a short note of [syn:
      {jot down}, {jot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top