ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jostle

JH AA1 S AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jostle-, *jostle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jostle[VT] ดัน, See also: กระแทก, ผลัก, เบียด, Syn. shove, bump, push
jostle[VI] เบียด, See also: เบียดเสียด, ดัน, กระแทก, กระทบ, Syn. shove, bump, push
jostle for[PHRV] ต่อสู้กันเพื่อ, See also: แก่งแย่งกันเพื่อ, ผลักกัน, กระแทกกันเพื่อ
jostle with[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: แก่งแย่งกับ, ผลักกับ, กระแทกกันกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jostle(จอส'เซิล) vt.,vi. กระแทก,ผลัก,ดัน,กระทุ้ง,อยู่ชิดกัน,ต่อสู้กัน,รบกวน., See also: jostler n. -S.justle

English-Thai: Nontri Dictionary
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก
jostle(vt) กระทบกระแทก,เบียด,ผลัก,ดัน,กระทุ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't jostle. But go faster.อย่าให้กระแทกสิ และก็เร็วๆ ด้วย Just Like Heaven (2005)
We don't want to jostle his spine, and this will give his heart some rest.We don't want to jostle his spine,and this will give his heart some rest. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
You jostle and trip over the other like fools.พวกเจ้าเบียดกันเอง เหมือนพวกโง่ Shadow Games (2010)
Just try not to jostle them.อย่าไปกระทบกระเทือนมันก็แล้วกัน Over There: Part 2 (2010)
A million or so years ago, a large asteroid happened to jostle a much smaller one, sending it on a new trajectory, a collision course that ended one night some 50,000 years ago.ล้านบาทหรือดังนั้นปีที่ผ่านมา ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่เกิด ขึ้นกับแทรกตัวหนึ่งมีขนาดเล็กมาก ส่งมันในวิถีใหม่ The Clean Room (2014)
"that may jostle unsupported body parts.""อาจทำให้อวัยวะที่ไม่ได้ยกประคองไว้สั่นสะเทือน" Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jostleThey jostled one another to get out of an emergency exit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียด[V] jostle, See also: push through/into, press into, shove, Syn. แทรก, Example: เขาเบียดเข้าไปในฝูงชน, Thai definition: เบียดแทรกเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam   FR: heurter ; cogner
รุน[v.] (run) EN: push ; jostle   FR: pousser ; bousculer
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: push through ; shove ; jostle ; press   

CMU English Pronouncing Dictionary
JOSTLE    JH AA1 S AH0 L
JOSTLED    JH AA1 S AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jostle    (v) ʤˈɒsl (jh o1 s l)
jostled    (v) ʤˈɒsld (jh o1 s l d)
jostles    (v) ʤˈɒslz (jh o1 s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧し合う;圧しあう[へしあう, heshiau] (v5u,vi) to jostle; to push [Add to Longdo]
押し合う;押合う;押しあう[おしあう, oshiau] (v5u,vi) to jostle; to crowd; to haggle [Add to Longdo]
押し返す;押返す;押しかえす[おしかえす, oshikaesu] (v5s,vt) to force back; to jostle [Add to Longdo]
揉みくちゃ;揉み苦茶[もみくちゃ, momikucha] (adj-na) jostling; being jostled; (in a) crush [Add to Longdo]
揉み合い;もみ合い[もみあい, momiai] (n) jostle; struggle; scuffle [Add to Longdo]
揉み合う;もみ合う;揉合う[もみあう, momiau] (v5u,vt) to jostle; to shove and push; to struggle with one another [Add to Longdo]
犇く;犇めく[ひしめく, hishimeku] (v5k,vi) (uk) (See 犇めき) to clamour; to crowd; to jostle [Add to Longdo]
犇めき[ひしめき, hishimeki] (n,vs) (uk) clamour; crowd; jostle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jostle
   n 1: the act of jostling (forcing your way by pushing) [syn:
      {jostle}, {jostling}]
   v 1: make one's way by jostling, pushing, or shoving; "We had to
      jostle our way to the front of the platform"
   2: come into rough contact with while moving; "The passengers
     jostled each other in the overcrowded train" [syn: {jostle},
     {shove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top