ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joss stick

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joss stick-, *joss stick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joss stick[N] ธูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joss stickธูป

English-Thai: Nontri Dictionary
JOSS joss stick(n) ธูป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถางธูป[N] joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
ธูป[N] joss stick, See also: incense, Example: ที่ศาลมีธูปเตรียมไว้ให้ผู้คนไปกราบไว้บูชา, Count unit: ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธูป[n. exp.] (thūp) EN: incense stick ; joss stick   FR: bâton d'encens [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香烛[xiāng zhú, ㄒㄧㄤ ㄓㄨˊ, / ] joss stick and candle, #52,833 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  joss stick
      n 1: a slender stick of incense burned before a joss by the
           Chinese

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top