ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joss house

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joss house-, *joss house*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joss house[N] ศาลเจ้าของจีน, See also: วัดจีน, Syn. Chinese temple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joss houseศาลเจ้าของจีน,วัดจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
JOSS joss house(n) วัดจีน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลเจ้า[N] joss house, Count unit: ศาล
ศาลพระภูมิ[N] joss house, Syn. ศาล, Count unit: ศาล, หลัง
ศาล[N] shrine, See also: joss house, Syn. ศาลเจ้า, ศาลพระภูมิ, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Count unit: ศาล, Thai definition: ที่เทพารักษ์สถิต
ศาลเจ้า[N] shrine, See also: joss house, place of worship, Example: พี่บนไว้ที่ศาลเจ้าแล้ว ถ้าน้องหายป่วยพี่จะถวายประทัด 100 ลูก, Count unit: ศาล, Thai definition: อาคารสำหรับเทพารักษ์สิงสถิตอยู่
ศาลเทพารักษ์[N] joss house, See also: shrine, Syn. ศาลเจ้า, Example: เดิมทีเดียวในบริเวณพระราชวังจันทน์เป็นที่ตั้งของศาลเทพารักษ์, Count unit: ศาล, Thai definition: อาคารสำหรับเทพารักษ์สิงสถิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาล[n.] (sān) EN: shrine ; joss house   FR: autel [m] ; sanctuaire [m]
ศาลเจ้า[num.] (sān jāo) EN: shrine ; joss house   FR: lieu de culte [m]
ศาลพระภูมิ[n. exp.] (sān phraphūm) EN: spirit house ; shrine of the household god ; joss house   FR: maison des esprits (du lieu) [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  joss house
      n 1: a Chinese temple or shrine for idol worship

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top