ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

josh

JH AA1 SH   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -josh-, *josh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
josh[VI] พูดเล่น, See also: เย้าแหย่, ล้อเล่น, หยอกเล่น, Syn. chaff, banter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
josh(จอช) {joshed,joshing,joshes} vt.,vi.,n. (การ) หยอกเย้า,หยอกล้อ,ล้อเล่น., See also: josher n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Josh?Josh! JoshBig (1988)
Josh...จอช Addicted to Love (2012)
Josh!จอร์ช Insidious: Chapter 2 (2013)
- Josh!รอบ ๆตัวเจ้าคือซากศพ คนเเคระเย็นเยือกที่ถูกฆ่าตาย Big (1988)
Joshua Baskin!-ใช้ที่พ่นความร้อน -จอช ไม่ได้ยินที่เเม่บอกหรือไง Big (1988)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง Big (1988)
Josh?ดูป้ายนี่ นายต้องตัวโตอย่างน้อยเท่านี้ถึงจะขึ้นได้ Big (1988)
- Josh Baskin. - How're you doin'? - This is Derek.อธิษฐาน Big (1988)
See you, Josh.ลูกจ๊ะ Big (1988)
Josh!เอาราเชลลงมาด้วยนะจ๊ะ Big (1988)
Josh!โอเคฮะ Big (1988)
- Josh!มาม๊ะ ๆ Big (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดล้อ[V] tease, See also: josh, mock, Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่, Example: เขาพูดล้อแค่นี้ทำเป็นโกรธเป็นจริงเป็นจังไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดล้อ[v. exp.] (phūt-lø) EN: tease ; josh ; mock   
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib   FR: taquiner ; cajoler

CMU English Pronouncing Dictionary
JOSH    JH AA1 SH
JOSHI    JH OW1 SH IY0
JOSHUA    JH AA1 SH UW0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Josh    (n) ʤˈɒʃ (jh o1 sh)
Joshua    (n) ʤˈɒʃuəʴ (jh o1 sh u@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约书亚[Yuē shū yà, ㄩㄝ ㄕㄨ ㄧㄚˋ, / ] Joshua (name, biblical prophet) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨシュア記[ヨシュアき, yoshua ki] (n) Joshua (book of the Bible) [Add to Longdo]
医療補助者[いりょうほじょしゃ, iryouhojosha] (n) paramedic [Add to Longdo]
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
加除式[かじょしき, kajoshiki] (n) looseleaf [Add to Longdo]
外国語指導助手[がいこくごしどうじょしゅ, gaikokugoshidoujoshu] (n) assistant language teacher; ALT [Add to Longdo]
格助詞[かくじょし, kakujoshi] (n) {ling} case-marking particle [Add to Longdo]
間投助詞[かんとうじょし, kantoujoshi] (n) interjectory particle (e.g. "yo") [Add to Longdo]
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle [Add to Longdo]
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
女囚[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
女子[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 josh
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top