ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jonquil

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jonquil-, *jonquil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jonquil[N] พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีใบแคบและยาว ดอกมีสีเหลือง, See also: ต้นนาร์ซิสสัส, Syn. narcissus, Narcissus jonquilla

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jonquil with the flowers in her hair?หญิงสาวสะสวยจากบทเพลง มากกว่าหรือ A Man Without Honor (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jonquil    (n) ʤˈɒŋkwɪl (jh o1 ng k w i l)
jonquils    (n) ʤˈɒŋkwɪlz (jh o1 ng k w i l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄水仙[きずいせん;きすいせん;キズイセン, kizuisen ; kisuisen ; kizuisen] (n) (uk) jonquil (Narcissus jonquilla) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jonquil
   n 1: widely cultivated ornamental plant native to southern
      Europe but naturalized elsewhere having fragrant yellow or
      white clustered flowers [syn: {jonquil}, {Narcissus
      jonquilla}]
   2: often used colloquially for any yellow daffodil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top