ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jones

JH OW1 N Z   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jones-, *jones*, jone
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jones[SL] การติดยา
jones[SL] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jonesn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JONES:โจนส์ : Changeling (2008)
Jones?โจนส์ On the Fence (2011)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Dr Jones, there is nothing you can possess which I cannot take away.ดร.โจนส์., อีกครั้ง ที่เราได้เห็นว่า คุณไม่ สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใด ที่ผมเอาไป ไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, we've heard a great deal about you.ดร.โจนส์, เราได้ยินเรื่องคุณมามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, you must understand that this is all strictly confidential.ดร.โจนส์, ตอนนี้, คุณต้องเข้าใจ ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอด, อ้า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Nice to see you again, Dr Jones.ยินดีที่ได้พบคุณอีก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones.อินเดียน่า โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
See you tomorrow, Indiana Jones.เจอคุณพรุ่งนี้, อินเดียน่า โจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The same thing Dr Jones wanted.- เหมือนที่ ดร.โจนส์ ต้องการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones!อินเดียน่า โจนส์! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonesA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
jonesA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
jonesA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
jonesA Mr Jones came while you were out.
jonesA Mr Jones has come to see you.
jonesA Mr Jones is waiting for you outside.
jonesA welcome party was held in honor of Mr Jones.
jonesHe is Mr Jones.
jonesHow do you do, Mrs. Jones?
jonesI expect to see Mr Jones next week.
jonesI had Mr Jones correct my composition.
jonesI had my composition corrected by Mr Jones.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
โศก[n.] (sōk) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
JONES    JH OW1 N Z
JONES'    JH OW1 N Z
JONES'S    JH OW1 N Z AH0 Z
JONESES    JH OW1 N Z AH0 Z
JONESBORO    JH OW1 N Z B AH0 R OW0
JONESTOWN    JH OW1 N Z T AW0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jones    (n) ʤˈounz (jh ou1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウ[, dau] (n) (1) (abbr) (See ダウ式平均株価) Dow (i.e. Dow-Jones); (2) dhow [Add to Longdo]
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jones
   n 1: United States labor leader (born in Ireland) who helped to
      found the Industrial Workers of the World (1830-1930) [syn:
      {Jones}, {Mother Jones}, {Mary Harris Jones}]
   2: United States railroad engineer who died trying to stop his
     train from crashing into another train; a friend wrote a
     famous ballad describing the incident (1864-1900) [syn:
     {Jones}, {Casey Jones}, {John Luther Jones}]
   3: United States golfer (1902-1971) [syn: {Jones}, {Bobby
     Jones}, {Robert Tyre Jones}]
   4: American naval commander in the American Revolution
     (1747-1792) [syn: {Jones}, {John Paul Jones}]
   5: one of the first great English architects and a theater
     designer (1573-1652) [syn: {Jones}, {Inigo Jones}]
   6: English phonetician (1881-1967) [syn: {Jones}, {Daniel
     Jones}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top