ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jolt

JH OW1 L T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolt-, *jolt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolt[VT] กระตุก, See also: กระแทก, เขย่า, Syn. shake, jerk, jog
jolt[N] การกระตุก, See also: การกระแทก, การเขย่า, Syn. jerk, bump, shake
jolt[N] ความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจ, Syn. surprise, shock
jolt[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. surprise, stun, startle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jolterhead(โจล'เทอเฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy

English-Thai: Nontri Dictionary
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because something happened in my O.R. and I got this jolt.เพราะมีบางสิ่งเกิดขึ้น / ในห้องผ่าตัด และฉันได้.. City of Angels (1998)
The T-virus provides a massive jolt... both to cellular growth... and to those trace electrical impulses."ที-ไวรัส เลี้ยงสมอง กระทั่ง... .. เซลทั้งคู่เจริญเติบโต... Resident Evil (2002)
We have been engaged for ever. I wanted to jolt you into action. I made a mistake.เราเหมือนหมั้นกันมานานเป็นชาติ ฉันแค่อยากให้เราไปขั้นต่อไป ฉันทำผิดพลาดเอง Hope Springs (2003)
It takes a sudden jolt sometimes before we become aware of a danger.ต้องถูกกระตุ้นสักพักก่อนที่เราจะเริ่มรู้สึกถึงอันตราย An Inconvenient Truth (2006)
You're not gonna give me a little jolt?คุณจะไม่แหย่ผม หน่อยเหรอ ? ทำไม คุณต้องการเหรอ ? Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
There's not a person I know doesn't get a jolt of pleasure when they hear...ไม่มีใครสักคนที่ผมรู้จัก... ...ที่ไม่รู้สึกกระตุก ด้วยความยินดีเวลาที่ได้ยินเรื่อง... The Brave One (2007)
Dale Collins and his friends jolted me.พวกเดลเกล้งฉัน Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
For some reason, just looking at her jolted me into a state of awareness and back to the job at hand.ด้วยเหตุผลบางอย่าง แค่มองที่เธอ ก็กระตุ้นให้ผมกลับมามีสติและทำงานที่อยู่ตรงหน้า Numb (2007)
[electricity jolts][electricity jolts] Emancipation (2008)
So, next, you shock it with a little jolt of electricity.แล้ว,ต่อไป,คุณก็ช็อคมัน ด้วยไฟโวลต์อ่อนๆ Resurrection (2008)
[electricity jolts][electricity jolts] Emancipation (2008)
Supposed to jolt out the emotional problems.ควรจะเขย่าออกปัญหาทางอารมณ์ Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joltThe car gave a jolt.
joltThe bus jolted over the rough road.

CMU English Pronouncing Dictionary
JOLT    JH OW1 L T
JOLTS    JH OW1 L T S
JOLTED    JH OW1 L T AH0 D
JOLTING    JH OW1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolt    (v) ʤˈoult (jh ou1 l t)
jolts    (v) ʤˈoults (jh ou1 l t s)
jolty    (j) ʤˈoultiː (jh ou1 l t ii)
jolted    (v) ʤˈoultɪd (jh ou1 l t i d)
joltier    (j) ʤˈoultɪəʴr (jh ou1 l t i@ r)
jolting    (v) ʤˈoultɪŋ (jh ou1 l t i ng)
joltiest    (j) ʤˈoultɪɪst (jh ou1 l t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schock {m}; Schreck {m}jolt [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]
揺さぶる[ゆさぶる, yusaburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing; (P) [Add to Longdo]
揺すぶる;揺す振る[ゆすぶる, yusuburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing [Add to Longdo]
揺する[ゆする, yusuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P) [Add to Longdo]
揺る[ゆる, yuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P) [Add to Longdo]
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jolt
   n 1: a sudden jarring impact; "the door closed with a jolt";
      "all the jars and jolts were smoothed out by the shock
      absorbers" [syn: {jolt}, {jar}, {jounce}, {shock}]
   2: an abrupt spasmodic movement [syn: {jerk}, {jerking}, {jolt},
     {saccade}]
   v 1: move or cause to move with a sudden jerky motion [syn:
      {jolt}, {jar}]
   2: disturb (someone's) composure; "The audience was jolted by
     the play"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top