ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jolly roger

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolly roger-, *jolly roger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you want to go to the shooting gallery of the jolly Roger, We can do that.ถ้าลูกอยากไปยิงปืน เราก็ไปได้ Can You Hear Me Now? (2010)
Jolly Roger's.- จอลลี่ โรเจอร์ Can You Hear Me Now? (2010)
That's not the original handle. I broke it on a roller coaster at Jolly Roger's.นั่นไม่ใช่มือจับของเดิม ฉันทำพังตอนไปเที่ยว The Perfect Storm (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jolly Roger
   n 1: a flag usually bearing a white skull and crossbones on a
      black background; indicates a pirate ship [syn: {black
      flag}, {pirate flag}, {Jolly Roger}, {blackjack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top