ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jolly boat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolly boat-, *jolly boat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jolly boat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jolly boat*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolly boat[N] เรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolly boatn. เรือบดที่อยู่กับเรือใหญ่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jolle {f} [naut.]jolly boat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jolly boat
      n 1: a yawl used by a ship's sailors for general work [syn:
           {jolly boat}, {jolly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top