ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jolly

JH AA1 L IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolly-, *jolly*, jol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolly[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jolly[ADJ] สนุกสนาน, See also: ครึกครื้น, Syn. lively, enjoyable, Ant. dull
jolly[ADV] อย่างยิ่ง, See also: มาก, Syn. very, extremely
jolly boat[N] เรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่
jolly-well[SL] อย่างแน่นอน, See also: อย่างมั่นใจได้
jolly along[PHRV] ทำให้รื่นเริง, See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง, Syn. chivy along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jolly boatn. เรือบดที่อยู่กับเรือใหญ่
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag

English-Thai: Nontri Dictionary
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lunch? I say, what a jolly idea. Rather like a picnic, isn't it?มื้อเที่ยงรึเป็นความคิดที่ดีเชียว เหมือนกับมาปิคนิคเลยว่ามั้ย Rebecca (1940)
(Music resumes) It's rather a jolly place.มันคือสถานที่ที่ค่อนข้างครึกครื้น Help! (1965)
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife.เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด Help! (1965)
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่ Help! (1965)
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There's my boy. Jolly good.มีเด็กผู้ชายของฉัน ดี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย Clue (1985)
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย Clue (1985)
For she's a jolly...เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่... Clue (1985)
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
Jolly good!Jolly good! Anna and the King (1999)
Now isn't that jolly?ตอนนี้ไม่ได้ว่าครึกครื้น? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jollyShe was jolly well made to pay.
jollyThe weather's rather jolly today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิกแกมหยอก[V] tease, See also: jolly, Syn. เหน็บแนม, Example: ในการล้อการเมือง เราจะล้อในภาพรวม หรือไม่ก็หยิกแกมหยอก ไม่เล่นตรงๆ, Thai definition: เหน็บแนมทีเล่นทีจริง
รื่นเริง[ADJ] joyful, See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: เสียงเฉลิมฉลองอันรื่นเริงก้องกังวานไปทั่วอำเภอในวันสงกรานต์, Thai definition: ที่สนุกสนานเบิกบานใจ, ที่เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreūn) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful   FR: joyeux
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreūn) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively   FR: très agréable ; de rêve
รื่นเริง [adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable   FR: gai ; jovial ; joyeux
หยิกแกมหยอก[v.] (yikkaēmyøk) EN: tease ; jolly   
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid   
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   

CMU English Pronouncing Dictionary
JOLLY    JH AA1 L IY0
JOLLYING    JH AA1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolly    (v) ʤˈɒliː (jh o1 l ii)
jollying    (v) ʤˈɒlɪɪŋ (jh o1 l i i ng)
jollyboat    (n) ʤˈɒlɪbout (jh o1 l i b ou t)
jollyboats    (n) ʤˈɒlɪbouts (jh o1 l i b ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuai, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞ˙, ] jolly, #10,671 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jolle {f} [naut.]jolly boat [Add to Longdo]
Piratenflagge {f}; Totenkopfflagge {f}Jolly Roger [Add to Longdo]
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jolly
   adv 1: to a moderately sufficient extent or degree; "pretty
       big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are
       priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"
       [syn: {reasonably}, {moderately}, {pretty}, {jolly},
       {somewhat}, {fairly}, {middling}, {passably}] [ant:
       {immoderately}, {unreasonably}]
   adj 1: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts
       were young and gay"; "a poet could not but be gay, in
       such a jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at
       the reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old
       gentleman"; "have a merry Christmas"; "peals of merry
       laughter"; "a mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund},
       {jolly}, {jovial}, {merry}, {mirthful}]
   n 1: a happy party
   2: a yawl used by a ship's sailors for general work [syn: {jolly
     boat}, {jolly}]
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top