ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jollity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jollity-, *jollity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was the night of the Lemon Prizes, and amidst all that forced jollity,Ѕtіll glаd thе аgе оf сhіvаlry іѕn't dеаd? Cloud Atlas (2012)
? There's going to be some jollityมีงานปาร์ตี้รื่นเริง Tracks (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jollity    (n) ʤˈɒlɪtiː (jh o1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jollity
      n 1: feeling jolly and jovial and full of good humor [syn:
           {jollity}, {jolliness}, {joviality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top