ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jollification

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jollification-, *jollification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jollification[N] ความสนุกสนานรื่นเริง, See also: การรื่นเริง, Syn. fun, revel, festivity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jollification(จอลละฟะเค'เชิน) n. งานเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน,การร่าเริง,การเฉลิมฉลอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is all this jollification?นี่มันงานฉลองอะไรกัน Saving Mr. Banks (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jollification    (n) ʤˌɒlɪfɪkˈɛɪʃən (jh o2 l i f i k ei1 sh @ n)
jollifications    (n) ʤˌɒlɪfɪkˈɛɪʃənz (jh o2 l i f i k ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jollification
      n 1: a boisterous celebration; a merry festivity [syn:
           {merrymaking}, {conviviality}, {jollification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top