ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jokingly

JH OW1 K IH0 NG L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jokingly-, *jokingly*, joking
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jokingly[ADV] อย่างขบขัน, See also: อย่างตลก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damned one now jokingly ahDamned one now jokingly ah Sex Is Zero (2002)
I say jokingly they did things like for example they wanted to take out the word cancer.พวกเขาก็ทำเรื่องตลก อย่างเช่น ต้องการให้เราเอาคำว่ามะเร็งออก The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ขำ ๆ[adv.] (kham-kham) EN: jokingly   
พูดทีเล่นทีจริง[v. exp.] (phūt thī len thī jing) EN: say something half jokingly ; to equivocate   
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly   FR: faire le matamore

CMU English Pronouncing Dictionary
JOKINGLY    JH OW1 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jokingly    (a) ʤˈoukɪŋliː (jh ou1 k i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
冗談めかして[じょうだんめかして, joudanmekashite] (exp) jokingly; in the form of a joke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jokingly
   adv 1: in jest; "I asked him jokingly whether he thought he
       could drive the Calcutta-Peshawar express" [syn:
       {jokingly}, {jestingly}]
   2: not seriously; "I meant it facetiously" [syn: {facetiously},
     {jokingly}, {tongue-in-cheek}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top