ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jointure

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jointure-, *jointure*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jointureทรัพย์สินที่สามียกให้ภริยาต่อเมื่อตนตายแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jointure    (n) ʤˈɔɪntʃər (jh oi1 n ch @ r)
jointures    (n) ʤˈɔɪntʃəz (jh oi1 n ch @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jointure
   n 1: (law) an estate secured to a prospective wife as a marriage
      settlement in lieu of a dower [syn: {jointure}, {legal
      jointure}]
   2: the act of making or becoming a single unit; "the union of
     opposing factions"; "he looked forward to the unification of
     his family for the holidays" [syn: {union}, {unification},
     {uniting}, {conjugation}, {jointure}] [ant: {disunion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top