ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jointly

JH OY1 N T L IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jointly-, *jointly*, joint
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jointly[ADV] อย่างร่วมกัน, See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน, Syn. collectively, together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together

English-Thai: Nontri Dictionary
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could tell you we will run him jointly, but it would not be the truth.ผมอยากให้คุณมีส่วนในตัวเขา แต่ผมทำไม่ได้ Body of Lies (2008)
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen of jointly aiding and abetting murder in 300 cases.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ในข้อหาช่วยเหลือและส่งเสริม การฆาตกรรมเป็นจำนวน 300 คดี The Reader (2008)
A jointly sealed covenant?เคยเห็นตราประจำตระกูลนั่นที่ไหนมาก่อนนะ Goemon (2009)
I want to buy that jointly sealed covenant.เงินแค่นั้นไม่พอหรอก Goemon (2009)
He knew about the jointly sealed covenant?ว่าไงนะ Goemon (2009)
Till we get our hands on that jointly sealed covenant...ที่ไหนนะ Goemon (2009)
Those family crests on that jointly sealed covenant!ใช่ อาเคชิคือ.. Goemon (2009)
This jointly sealed covenant is... the absolute proof of it.เขาจะเริ่มลงมือรึยังนะ คงจะเริ่มแล้ว Goemon (2009)
So that jointly sealed covenant did still exist?เจ้าอยากให้กลับไปสู่ยุคสงครมรึไง Goemon (2009)
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ Goemon (2009)
Both of us. It's jointly owned.ชื่อเราทั้งคู่ค่ะ เป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน I.F.T. (2010)
-But was it jointly with your...- แต่มันรวมเข้ากับตัว... - มันรวมเข้ากับฉันนี่แหละ  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jointlyThey worked jointly on this project.
jointlyWe run the store jointly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมทุน[V] jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai definition: ร่วมลงทุน
กัน[ADV] together, See also: jointly, Syn. ด้วยกัน, Example: นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb.   
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) EN: jointly speak or write against sb.   
สมทบ[v.] (somthop) EN: join ; associate ; combine ; unite ; add ; do jointly ; do conjointly   FR: se joindre ; participer

CMU English Pronouncing Dictionary
JOINTLY    JH OY1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jointly    (a) ʤˈɔɪntliː (jh oi1 n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] jointly (signed, declared, sponsored), #15,951 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mitverantwortlichjointly responsible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ書き;寄書き[よせがき, yosegaki] (n,vs) (1) write jointly; (2) collection of autographs [Add to Longdo]
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P) [Add to Longdo]
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
玉繭[たままゆ, tamamayu] (n) (1) dupion (double cocoon formed jointly by two or more silkworms); dupioni; (2) cocoon [Add to Longdo]
出し合う[だしあう, dashiau] (v5u,vt) to contribute jointly [Add to Longdo]
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector [Add to Longdo]
併せ用いる[あわせもちいる, awasemochiiru] (v1) to use jointly; to use at the same time [Add to Longdo]
併用(P);並用[へいよう, heiyou] (n,vs) using together (jointly); used at the same time; (P) [Add to Longdo]
連判状[れんばんじょう, renbanjou] (n) jointly sealed covenant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jointly
   adv 1: in collaboration or cooperation; "this paper was written
       jointly"
   2: in conjunction with; combined; "our salaries put together
     couldn't pay for the damage"; "we couldn't pay for the
     damages with all our salaries put together" [syn: {jointly},
     {collectively}, {conjointly}, {together with}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 conjoint
 
 1. birleşmiş, ortak. conjointly birleşmiş olarak
 2. (bak.) joint, jointly.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top