ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jointed

JH OY1 N T AH0 D   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jointed-, *jointed*, joint, jointe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jointed[ADJ] ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน, Syn. combined

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's double jointed.เธอชอบควบสองนะ Cook (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jointedThe blocks of stone were jointed with cement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระปมกระปำ[ADJ] knotted, See also: jointed, knobbed, knotty, Syn. ปุ่มป่ำ, เป็นปมเป็นก้อน, Ant. เรียบ, Example: ผ้าทอผืนนี้ลายกระปมกระปำ ฉันไม่ชอบเลย

CMU English Pronouncing Dictionary
JOINTED    JH OY1 N T AH0 D
JOINTED    JH OY1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jointed    (v) ʤˈɔɪntɪd (jh oi1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument [Add to Longdo]
継ぎ竿;継竿[つぎざお, tsugizao] (n) a jointed fishing rod [Add to Longdo]
二重関節[にじゅうかんせつ, nijuukansetsu] (n) double-jointed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jointed
      adj 1: having joints or jointed segments;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top