ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joint venture

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joint venture-, *joint venture*
English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joint ventureการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint ventureการร่วมทุน, การลงทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Joint ventureการร่วมค้า [การบัญชี]
Joint venturesการร่วมค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก The Dark Knight (2008)
We'll make it a joint venture Before we're in our denturesมันจะเป็นข้อสัญญาของเรา ก่อนที่เราจะแก่งั่ก Up (2009)
It's a local joint venture we have with the community center.มันเป็นความร่วมมือที่เรา มีกับศูนย์ชุมชน I Love You, Tommy Brown (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joint ventureThey came to terms with each other on how to start a joint venture.
joint ventureWe are affiliated with the new joint venture company.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat ruam thun) EN: joint venture   
จอยท์เวนเจอร์[n.] (jøi-wēnjoē) EN: joint venture   FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kānlongthun ruam) EN: joint venture   
การลงทุนร่วมกัน[n. exp.] (kānlongthun ruam kan) EN: joint venture   
การร่วมทุน[n. exp.] (kān ruam thun) EN: joint venture ; co-investment   
กิจการร่วมค้า[n. exp.] (kitjakān ruam khā) EN: joint venture   
กลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า[n. exp.] (klum børisat kitjakān ruam khā) EN: joint venture ; consortium   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合资[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, / ] joint venture, #4,294 [Add to Longdo]
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ, / ] joint venture; under joint management, #18,144 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
共同企業[きょうどうきぎょう, kyoudoukigyou] (n) (See 共同事業) joint venture [Add to Longdo]
共同企業体[きょうどうきぎょうたい, kyoudoukigyoutai] (n) joint venture; consortium; JV [Add to Longdo]
共同事業[きょうどうじぎょう, kyoudoujigyou] (n) (See 共同企業) joint enterprise; joint venture [Add to Longdo]
共同生産[きょうどうせいさん, kyoudouseisan] (n) joint manufacturing; joint production; production joint venture [Add to Longdo]
合弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) joint venture or concern [Add to Longdo]
合弁事業[ごうべんじぎょう, goubenjigyou] (n) joint venture [Add to Longdo]
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joint venture
   n 1: a venture by a partnership or conglomerate designed to
      share risk or expertise; "a joint venture between the film
      companies to produce TV shows"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top