ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joint

JH OY1 N T   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joint-, *joint*
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joint[N] ข้อต่อ (กระดูก), Syn. node
joint[ADJ] ที่ร่วมกัน, Syn. mutual, cooperative, joined
joint[N] บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง), Syn. spliff, reefer
joint[N] รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, Syn. connection
joint[N] สถานที่ดื่มกินและเต้นรำราคาถูก (คำไม่เป็นทางการ)
jointed[ADJ] ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน, Syn. combined
jointly[ADV] อย่างร่วมกัน, See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน, Syn. collectively, together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
joint resolutionn. มติร่วม,มติร่วมของสภา
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
spline jointn. ข้อต่อบากมุม
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง
joint(n) ข้อต่อ,ดุ้น,เดือย,ตาไม้,ตะเข็บ,ที่ชุมนุม
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ,ทำให้เคลื่อน,ทำให้ขาดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jointข้อ, ข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jointรอยต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
jointข้อต่อ(กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ articulation ๔] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jointแนวแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
joint account clauseข้อกำหนดการรับจำนองร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint actionการฟ้องเป็นคดีเดียวกัน [ดู several actions ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint and severalร่วมกันและแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint authorshipการประพันธ์ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint capsule; articular capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint causes of deathสาเหตุเชิงร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint รอยแยก
รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Joint Capsuleเยื่อหุ้มข้อ, เอ็นหุ้มข้อ, เปลือกหุ้มข้อ [การแพทย์]
Joint Cavityช่องข้อต่อ, ช่องข้อ [การแพทย์]
Joint Commissionคณะกรรมาธิการร่วม " เป็นกลไกความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก JC มีบทบาทในการดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และสังคม โดยแต่ละฝ่ายจะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งอาจมีขึ้นปีละครั้งหรือ 2-3 ปีต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของทั้งสองฝ่าย JC อาจมีกลไกย่อยหรือคณะกรรมการภายใต้ JC เพื่อกำกับดูแลเฉพาะเรื่องหรือมีคณะกรรมการในระดับส่วน ภูมิภาค เช่น ไทยกับมาเลเซียมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) มีบทบาทในการดูแลความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงบริเวณชายแดน และมีคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนทางบก (Land Boundary Committee - LBC) เพื่อดูแลการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee - JTC) ระหว่างไทยกับบางประเทศ เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมการค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน " [การทูต]
joint committeeคณะกรรมการร่วม [การทูต]
Joint Committee on Health Education Terminalogyคณะกรรมการร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบัญญติศัพท์สุข [การแพทย์]
Joint Complex, Threeการยึดเกาะกันของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Joint Consultative Meetingการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ อาเซียน และคณะกรรมการประจำอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
Joint Contractureข้อยึด, ข้อติดขัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't get this treatment in my own joint!ผมไม่ได้รับการปฏิบัติ ในฐานะมิตร The Great Dictator (1940)
You know, one of those marionette things, all strings and joints.คุณจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่หุ่น เหล่านั้น สตริงและข้อต่อทั้งหมด Pinocchio (1940)
Me neither, but they say it's a swell joint.ฉันไม่ แต่พวกเขาบอกว่ามัน เป็นร่วมบวม Pinocchio (1940)
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ Pinocchio (1940)
It's the roughest, toughest joint ya ever seen.มันเป็นกราดเกรี้ยวร่วมที่ยาก ที่สุดที่เคยยา เห็น. Pinocchio (1940)
Ain't this a swell joint?นี้ไม่ได้ร่วม บวม? Pinocchio (1940)
-Anybody know this joint?- ใครรู้ร่วมกันนี้ The Godfather (1972)
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน Oh, God! (1977)
Now you're gonna put me right back in the joint!ตอนนี้คุณจะให้ผมอยู่ในคุกอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
This here's my brother, Jake. He just got out of the joint.นี้เป็นพี่ชายของผม แจยค เขาเพิ่งออกจากคุก The Blues Brothers (1980)
We always knocked them dead in those joints.พวกเขาให้ความรักพวกเราเสมอ The Blues Brothers (1980)
The band was jumping and the joint began to swingวงกำลังกระโดดและรอยต่อเริ่มที่จะแกว่ง The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jointI'm afraid I have water in my knee joint.
jointLoan on deeds needed the joint surety.
jointMy joints ache.
jointMy joints ache when it gets cold.
jointThe blocks of stone were jointed with cement.
jointThe company is operating under joint Sino-Japanese management.
jointThe joint of my left shoulder aches.
jointThe joints of the chair were loose.
jointThe joint-venture between the American and Japanese companies fell through.
jointThe joint-venture in Cambodia backfired.
jointThe shoulder joints, as well as moving on their own, also move in conjunction with arm movements.
jointThe two companies combined in a joint corporation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร่นาสวนผสม[N] joint plantation, Count unit: ไร่
สวนผสม[N] joint garden
ร่วมทุน[V] jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai definition: ร่วมลงทุน
ขื่อมุก[N] joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: ส่วนขวางปากหอยมุก
เข้าไม้[V] put boards together, See also: joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood, Syn. เข้าปากไม้, เข้าลิ้น, Example: ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
ปากปลิง[N] fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
ส่วนต่อ[N] junction, See also: joint, Example: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve
แถลงการณ์ร่วม[N] joint communique, Example: นี่เป็นแถลงการณ์ร่วมของคณะผู้ก่อการ, Thai definition: คำแถลงการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายที่ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อแถลงให้ประชาชนทั่วไปทราบ
กระปมกระปำ[ADJ] knotted, See also: jointed, knobbed, knotty, Syn. ปุ่มป่ำ, เป็นปมเป็นก้อน, Ant. เรียบ, Example: ผ้าทอผืนนี้ลายกระปมกระปำ ฉันไม่ชอบเลย
การร่วมทุน[N] co-investment, See also: joint stock company, Example: การร่วมทุนของ 2 บริษัททำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีร่วม[n. exp.] (banchī ruam) EN: joint account   
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat ruam thun) EN: joint venture   
ด้วยกัน[adv.] (dūaykan) EN: together ; in company with ; together with ; along   FR: ensemble ; conjointement
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint   
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction   
จอยท์เวนเจอร์[n.] (jøi-wēnjoē) EN: joint venture   FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link   FR: point de contact [m]
กรรมสิทธิ์รวม[n. exp.] (kammasit rūam) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property   
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kānlongthun ruam) EN: joint venture   

CMU English Pronouncing Dictionary
JOINT    JH OY1 N T
JOINTS    JH OY1 N T S
JOINTED    JH OY1 N T AH0 D
JOINTED    JH OY1 N AH0 D
JOINTLY    JH OY1 N T L IY0
JOINTNESS    JH OY1 N T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joint    (v) ʤˈɔɪnt (jh oi1 n t)
joints    (v) ʤˈɔɪnts (jh oi1 n t s)
jointed    (v) ʤˈɔɪntɪd (jh oi1 n t i d)
jointly    (a) ʤˈɔɪntliː (jh oi1 n t l ii)
jointing    (v) ʤˈɔɪntɪŋ (jh oi1 n t i ng)
jointure    (n) ʤˈɔɪntʃər (jh oi1 n ch @ r)
jointures    (n) ʤˈɔɪntʃəz (jh oi1 n ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合资[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, / ] joint venture, #4,294 [Add to Longdo]
关节[guān jié, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] joint, #6,081 [Add to Longdo]
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ˇ, ] joint photo; group photo, #7,748 [Add to Longdo]
股份公司[gǔ fèn gōng sī, ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] joint-stock company, #15,534 [Add to Longdo]
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] jointly (signed, declared, sponsored), #15,951 [Add to Longdo]
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ˊ, / ] joint venture; under joint management, #18,144 [Add to Longdo]
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, / ] joint performance, #26,171 [Add to Longdo]
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, / ] joint public private operation, #29,792 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] joint of bones, #41,983 [Add to Longdo]
接合[jiē hé, ㄐㄧㄝ ㄏㄜˊ, ] joint, #48,141 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussblech {n}joint plate [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft {f}joint venture [Add to Longdo]
Fuge {f}; Verbindungsstelle {f} | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Fugenmasse {f}joint sealer [Add to Longdo]
Gemeinschaftskonto {n}joint account [Add to Longdo]
Gemeinschaftsprojekt {n}joint project [Add to Longdo]
Gesamtschuldner {m}joint debtors [Add to Longdo]
Grundkapital {n}; Gesellschaftskapital {n}joint stock; share capital; original capital [Add to Longdo]
Gütergemeinschaft {f}joint property [Add to Longdo]
Joint {m} (Haschischzigarette)joint [Add to Longdo]
Jointventure {n}; Joint Venture {n}; Gemeinschaftsunternehmen {n} [econ.]joint venture [Add to Longdo]
Mitbesitz {m}joint possession [Add to Longdo]
Mitbesitzer {m}; Mitbesitzerin {f}; Miteigentümer {m}; Miteigentümerin {f}; Mitinhaber {m}; Mitinhaberin {f}joint owner [Add to Longdo]
Mitverfasser {m}joint author [Add to Longdo]
Nebenkläger {m}; Nebenklägerin {f}joint plaintiff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
ジョイント[, jointo] (n,vs) joint; (P) [Add to Longdo]
ジョイントコンサート[, jointokonsa-to] (n) joint concert [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P) [Add to Longdo]
バットジョイント[, battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint [Add to Longdo]
ビスケットジョイント[, bisukettojointo] (n) biscuit joint [Add to Longdo]
フィンガージョイント[, finga-jointo] (n) finger joint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joint
   adj 1: united or combined; "a joint session of Congress"; "joint
       owners" [ant: {separate}]
   2: affecting or involving two or more; "joint income-tax
     return"; "joint ownership"
   3: involving both houses of a legislature; "a joint session of
     Congress"
   n 1: (anatomy) the point of connection between two bones or
      elements of a skeleton (especially if it allows motion)
      [syn: {joint}, {articulation}, {articulatio}]
   2: a disreputable place of entertainment
   3: the shape or manner in which things come together and a
     connection is made [syn: {articulation}, {join}, {joint},
     {juncture}, {junction}]
   4: a piece of meat roasted or for roasting and of a size for
     slicing into more than one portion [syn: {roast}, {joint}]
   5: junction by which parts or objects are joined together
   6: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking [syn:
     {joint}, {marijuana cigarette}, {reefer}, {stick}, {spliff}]
   v 1: fit as if by joints; "The boards fit neatly"
   2: provide with a joint; "the carpenter jointed two pieces of
     wood" [syn: {joint}, {articulate}]
   3: fasten with a joint
   4: separate (meat) at the joint

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top