ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joinery

JH OY1 N ER0 IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joinery-, *joinery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joinery[N] งานไม้โดยเฉพาะกรอบประตูหรือหน้าต่าง, See also: ื่ื

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joinery(จอย'เนอรี) n. ศิลปกรเชื่อมต่อ,วิชาช่างไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pinewood marriage chest with groove joinery and hand-forged hinges in the shape of tulip buds.ตู้ลิ้นชักไม้สนงานไม้สลักเป็นร่อ และบานพับหล่อมือในรูปดอกทิวลิป The Best Offer (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOINERY    JH OY1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joinery    (n) ʤˈɔɪnəriː (jh oi1 n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischlerei {f}; Schreinerei {f} | Tischlereien {pl}; Schreinereien {pl}joinery | joineries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指し物;差し物;指物;差物;挿物[さしもの, sashimono] (n) cabinetwork; joinery [Add to Longdo]
中墨[なかずみ, nakazumi] (n) centre line (usu. in buildings, joinery, etc.); center line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  joinery
      n 1: fine woodwork done by a joiner
      2: the craft of a joiner [syn: {cabinetmaking}, {joinery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top