ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joinder

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joinder-, *joinder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joinder[N] การเชื่อมต่อกัน, See also: การร่วมกัน, Syn. joining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน
misjoinder(มิสจอย'เดอะ) n. การเข้าร่วมด้วย
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply,riposte

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joinderการเข้าร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of actionsการรวมฟ้องเป็นคดีเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of causes of actionการรวมประเด็นฟ้อง [ดู joinder of claims] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of chargesการรวมข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of claimsการรวมข้อเรียกร้อง, การรวมประเด็นฟ้อง [ดู joinder of causes of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of defendantsการรวมฟ้องจำเลยหลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of documentsการรวมความในเอกสารหลายฉบับไว้ในบันทึกเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of issueการกำหนดประเด็นข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top