ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

join on

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -join on-, *join on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join on[PHRV] เชื่อมต่อ, See also: รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้ติดกัน
join on[PHRV] จับเข้าคู่กัน, See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน, Syn. couple on, join onto, join to
join onto[PHRV] จับเข้าคู่กัน, See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน, Syn. couple on, join to, join to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I presume they'd want you to join one of themฉันเชื่อว่าพวกเขาคงอยากให้คุณเข้าร่วมด้วย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
We should join one of those local farm-delivery programs.เราควรเข้าร่วมโครงการ สินค้าท้องถิ่นจากฟาร์ม A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
You gotta try something new, Bec. Join one club on campus.ลูกต้องหาอย่างอื่นทำนะเบ้ค เข้าชมรมในมหาลัยอย่างน้อย 1 ชมรม Pitch Perfect (2012)
But that time, I didn't join one of Ford's stories,แต่ตอนนั้น ฉันไม่ได้ร่วมกับเนื้อเรื่องของฟอร์ด Trace Decay (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top